Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španielsko) 8. augusta 2016 – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(vec C-443/16)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Francisco Rodrigo Sanz

Žalovaná: Universidad Politécnica de Madrid

Prejudiciálne otázky

Má sa doložka 4 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES1 vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby právna úprava, akou je opísaná právna úprava, pripúšťala skrátenie pracovného času len preto, lebo ide o dočasného zamestnanca?

V prípade kladnej odpovede:

    Možno považovať za objektívny dôvod, ktorý dovoľuje toto odlišné zaobchádzanie, ekonomickú situáciu, ktorá si vyžaduje zníženie výdavkov, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na zníženie príspevku z rozpočtu?

    Možno považovať za objektívny dôvod, ktorý dovoľuje toto odlišné zaobchádzanie, právomoc inštitúcie samostatne upraviť svoju štruktúru?

Má sa doložka 4 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES vykladať v tom zmysle, že právomoc inštitúcie samostatne upraviť svoju štruktúru je vždy a v každom prípade obmedzená zákazom diskriminácie alebo odlišného zaobchádzania s jej zamestnancami bez ohľadu na to, či ide o stálych alebo dočasných zamestnancov, pomocných zamestnancov alebo zamestnancov na dobu určitú?

Možno vychádzať z toho, že výklad a uplatňovanie bodu 3 druhého dodatkového ustanovenia Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (organický zákon 4/2007 z 12. apríla, ktorým sa mení a dopĺňa organický zákon 6/2001 z 21. decembra o univerzitách) s názvom „O kategórii riadnych vysokoškolských učiteľov a o zaradení jej členov do kategórie riadnych univerzitných učiteľov“ odporujú doložke 4 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES, keďže dovoľujú, aby si riadni vysokoškolskí učitelia v procese zaradenia do kategórie riadnych univerzitných učiteľov mohli ponechať všetky svoje práva a v celom rozsahu si zachovať oprávnenie vyučovať, aj keď nie sú držiteľmi titulu doktor, ale dočasným riadnym vysokoškolským učiteľom to nedovoľujú?

Pokiaľ je skutočnosť, že zamestnanec je držiteľom titulu doktor, uvádzaným objektívnym odôvodnením na to, aby sa na dočasných riadnych vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú jeho držiteľmi, uplatnilo skrátenie pracovného času na 50 %, ktoré sa však netýka riadnych vysokoškolských učiteľov, ktorí nie sú dočasnými zamestnancami a tiež nie sú jeho držiteľmi, možno konštatovať, že je diskriminačné, a preto odporuje doložke 4 rámcovej dohody pripojenej k smernici 1999/70/ES?

____________

1 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).