Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Sag C-443/15

David L. Parris

mod

Trinity College Dublin m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Labour Court)

»Præjudiciel forelæggelse – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78/EF – artikel 2 – forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og alder – national pensionsordning – udbetaling af efterladteydelse til registreret partner – betingelse – indgåelse af registreret partnerskab, inden medlemmet af denne pensionsordning fylder 60 år – registreret partnerskab – umuligt i den pågældende medlemsstat inden 2010 – stabilt forhold fastslået – artikel 6, stk. 2 – berettigelse af ulige behandling på grund af alder«

Sammendrag – Domstolens dom (Første Afdeling) af 24. november 2016

1.        Socialpolitik – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78 – anvendelsesområde – national pensionsordning, der fastsætter, at der skal udbetales en efterladtepension til medlemmets ægtefælle eller til medlemmets registrerede partner – omfattet – betingelser

(Art. 157 TEUF; Rådets direktiv nr. 2000/78)

2.        Socialpolitik – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78 – forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering – efterladteydelse i henhold til en erhvervstilknyttet obligatorisk pensionsforsikringsordning – national lovgivning, der gør udbetaling af efterladteydelse til overlevende registrerede partnere til medlemmer af ordningen betinget af at have indgået registreret partnerskab, inden medlemmet var fyldt 60 år – national lovgivning, der ikke giver medlemmet mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse er nået – ingen forskelsbehandling

(Rådets direktiv 2000/78, art. 2)

3.        Socialpolitik – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78 – forbud mod forskelsbehandling på grund af alder – efterladteydelse i henhold til en erhvervstilknyttet obligatorisk pensionsforsikringsordning – national lovgivning, der gør udbetaling af efterladteydelse til overlevende registrerede partnere til medlemmer af ordningen betinget af at have indgået registreret partnerskab, inden medlemmet var fyldt 60 år – national lovgivning, der ikke giver medlemmet mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse er nået – ingen forskelsbehandling – medlemsstaterne kan fastsætte aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger

(Rådets direktiv 2000/78, art. 2, og art. 6, stk. 2)

4.        Socialpolitik – ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv – direktiv 2000/78 – forbud mod forskelsbehandling på grund af den kombinerede virkning af seksuel orientering og alder – efterladteydelse i henhold til en erhvervstilknyttet obligatorisk pensionsforsikringsordning – national lovgivning, der gør udbetaling af efterladteydelse til overlevende registrerede partnere til medlemmer af ordningen betinget af at have indgået registreret partnerskab, inden medlemmet var fyldt 60 år – national lovgivning, der ikke giver medlemmet mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse er nået – ingen forskelsbehandling

(Rådets direktiv 2000/78, art. 1 og 2, samt art. 6, stk. 2)

1.      Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 33-40)

2.      Artikel 2 i direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at en national lovgivning, der inden for rammerne af en erhvervstilknyttet pensionsordning underlægger retten for medlemmernes længstlevende registrerede partnere til en efterladteydelse en betingelse om, at det registrerede partnerskab er indgået, inden medlemmet er fyldt 60 år, selv om den nationale lovgivning ikke gav det pågældende medlem mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse blev nået, ikke udgør forskelsbehandling på grund af seksuel orientering.

Det står således medlemsstaterne frit for at indføre ægteskab for personer af samme køn eller en alternativ form for juridisk anerkendelse af deres forhold samt i givet fald at fastsætte den dato, hvorfra et sådan ægteskab eller en sådan alternativ form får virkninger.

EU-retten og navnlig direktiv 2000/78 forpligter derfor ikke den omhandlede medlemsstat hverken til inden datoen for ikrafttrædelsen af loven om registreret partnerskab at indføre ægteskab eller en form for registreret partnerskab for homoseksuelle par, eller til at give lov om registreret partnerskab samt de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til denne lov, tilbagevirkende kraft, og heller ikke til, for så vidt angår efterladteydelsen, at fastsætte overgangsforanstaltninger for par af samme køn, hvor medlemmet allerede er fyldt 60 år på datoen for ikrafttrædelsen af den nævnte lov.

(jf. præmis 59, 60 og 62 samt domskonkl. 1)

3.      Artikel 2 og 6, stk. 2, i direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at en national lovgivning, der inden for rammerne af en erhvervstilknyttet pensionsordning underlægger retten for medlemmernes længstlevende registrerede partnere til en efterladteydelse en betingelse om, at det registrerede partnerskab er indgået, inden medlemmet er fyldt 60 år, selv om den nationale lovgivning ikke gav medlemmet mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse blev nået, ikke udgør forskelsbehandling på grund af alder.

En sådan lovgivning giver således en mindre fordelagtig behandling til medlemmer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab, efter de er fyldt 60 år, end til medlemmer, der har indgået ægteskab eller registreret partnerskab, inden de er fyldt 60 år, og medfører følgelig en ulige behandling, der er direkte baseret på alderskriteriet.

Nævnte bestemmelse fastsætter imidlertid en aldersgrænse for adgang til en alderspension, og en sådan bestemmelse er derfor omfattet af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78.

Ved at underlægge erhvervelsen af retten til en efterladteydelse en betingelse om, at medlemmet har indgået ægteskab eller registreret partnerskab, inden han er fyldt 60, fastsætter den nævnte bestemmelse i denne henseende kun en aldersgrænse for at erhverve ret til denne ydelse. Med andre ord fastsætter den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning en alder for at få adgang til den efterladteydelse, der følger af den pågældende pensionsordning.

(jf. præmis 67, 68, 74, 75 og 78 samt domskonkl. 2)

4.      Artikel 2 og 6, stk. 2, i direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at en national lovgivning, der inden for rammerne af en erhvervstilknyttet pensionsordning underlægger retten for medlemmernes længstlevende registrerede partnere til en efterladteydelse en betingelse om, at det registrerede partnerskab er indgået, inden medlemmet er fyldt 60 år, selv om den nationale lovgivning ikke gav medlemmet mulighed for at indgå registreret partnerskab, før denne aldersgrænse blev nået, ikke udgør forskelsbehandling på grund af den kombinerede virkning af seksuel orientering og alder, når denne lovgivning ikke udgør forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller alder isoleret set.

Selv om en forskelsbehandling i denne henseende ganske vist kan finde sted på grund af flere af de grunde, der er nævnt i artikel 1 i direktiv 2000/78, findes der imidlertid ikke nogen ny kategori af forskelsbehandling som følge af en kombination af flere af disse grunde, såsom seksuel orientering og alder, som kan konstateres, når der ikke kan fastslås at foreligge forskelsbehandling på grund af de nævnte grunde isoleret set.

(jf. præmis 80 og 82 samt domskonkl. 3)