Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 24 lipca 2017 r. – Abraxis Bioscience LLC / Comptroller General of Patents

(Sprawa C-443/17)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Abraxis Bioscience LLC

Strona pozwana: Comptroller General of Patents

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 3 lit. d) rozporządzenia w sprawie dodatkowego świadectwa ochronnego1 należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego w przypadku, gdy zezwolenie na obrót, o którym mowa w art. 3 lit. b) jest pierwszym pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu jako produkt leczniczy w granicach ochrony przyznanej patentem podstawowym, a produkt jest nową postacią znanej substancji czynnej?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. L 152, s. 1)