Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 27.6.2016 – MP v. Secretary of State for the Home Department

(Asia C-353/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: MP

Vastapuoli: Secretary of State for the Home Department

Ennakkoratkaisukysymys

Kuuluuko neuvoston direktiivin 2004/83/EY1 2 artiklan e alakohdan, luettuna yhdessä 15 artiklan b alakohdan kanssa, soveltamisalaan todellinen vaara siitä, että valittajan aiemmin kokemasta kidutuksesta tai epäinhimillisestä tai halventavasta kohtelusta, josta alkuperämaa oli vastuussa, aiheutuu hänen fyysiselle tai henkiselle terveydelleen vakavaa haittaa, jos hänet palautetaan alkuperämaahan?

____________

1 Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/83/EY (EUVL 2004, L 304, s. 12).