Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court of the United Kingdom (Förenade kungariket) den 22 juni 206 – MP mot Secretary of State for the Home Department

(Mål C-353/16)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court of the United Kingdom

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: MP

Motpart: Secretary of State for the Home Department

Tolkningsfråga

Omfattar artikel 2 e, jämförd med artikel 15 b, i rådets direktiv 2004/83/EG en verklig risk för allvarlig skada avseende klagandens fysiska och psykiska hälsa om han eller hon återvänder till sitt ursprungsland, och skadan härrör från tidigare tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling som ursprungslandet är ansvarig för?

____________