Language of document :

2018 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Ilmārs Rimšēvičs / Latvijos Respublika

(Byla C-202/18)

Proceso kalba: latvių

Šalys

Ieškovas: Ilmārs Rimšēvičs, atstovaujamas advokatų S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps

Atsakovė: Latvijos Respublika

Ieškovo reikalavimai

Ieškovas Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad jis buvo neteisėtai atleistas iš Latvijos banko valdytojo pareigų Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija tarnyba) sprendimu, kurį ši priėmė Latvijos Respublikos vardu 2018 m. vasario 19 d.,

pripažinti, kad laikinoji apsaugos priemonė drausti vykdyti tam tikrą profesinę veiklą, t. y. priemonė, pagal kurią ieškovui uždrausta eiti Latvijos banko valdytojo pareigas ir naudotis dėl šių pareigų turimomis teisėmis ir kuri buvo nustatyta 2018 m. vasario 19 d. Latvijos Respublikos vardu priimtu Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija tarnybos sprendimu dėl apsaugos priemonių taikymo, yra neteisėta,

pripažinti, kad apribojimai, kurie susiję su Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario pareigų ėjimu ir dėl šių pareigų turimų teisių naudojimusi ir kurie jam buvo nustatyti 2018 m. vasario 19 d. Latvijos Respublikos vardu priimtu Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija tarnybos sprendimu dėl apsaugos priemonių taikymo, yra neteisėti.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Ieškovas nesutinka su neteisėtu sprendimu, kurį 2018 m. vasario 19 d. priėmė vykdyti tyrimus įgaliota vykdomosios valdžios sistemos dalimi esanti Latvijos institucija (Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija tarnyba) ir kuriuo jam neribotą laiką uždrausta eiti Latvijos banko valdytojo pareigas. Sprendimas dėl draudimo eiti pareigas priimtas Latvijos Respublikos vardu. Uždraudus ieškovui eiti Latvijos banko valdytojo pareigas, jis taip pat ex officio negali eiti Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario pareigų.

2.    Atleidžiant ieškovą iš pareigų padaryti mažiausiai šie, toliau nurodyti pažeidimai.

3.    Pirma, atleidus ieškovą iš Latvijos banko valdytojo ir Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario pareigų buvo pažeista Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 4 dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 14 straipsnio 2 dalis, nes jo atleidimo iš pareigų momentu nebuvo tenkinama nė viena iš minėtame straipsnyje numatytų sąlygų, kurios turi būti įvykdytos nacionalinių centrinių bankų valdytojų atleidimo iš pareigų atveju (t. y. valdytojas nebeatitinka šioms pareigoms keliamų reikalavimų arba yra kaltas padaręs sunkų nusižengimą).

4.    Antra, atleidus Latvijos banko valdytoją iš pareigų buvo pažeistas likums „Par Latvijas Banku“ (Latvijos banko įstatymas) 22 straipsnis (šis įstatymas yra teisės aktas, kuriuo įgyvendinama Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo). Minėto sprendimo priėmimo momentu nebuvo tenkinama nė viena iš minėtame straipsnyje numatytų sąlygų, kurių reikalaujama, kad Latvijos banko valdytoją galima būtų atleisti iš pareigų (pirma, atitinkamo asmens atsistatydinimas, antra, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 14 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, susijusios su kaltinimu padarius sunkų nusižengimą, buvimas; pastaruoju atveju Parlamentas gali nuspręsti atleisti Latvijos banko valdytoją iš pareigų po to, kai įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis; ir trečia, kitų minėto 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų tenkinimas). Be to, nors pagal minėtą įstatymą vienintelis subjektas, galintis atleisti Latvijos banko valdytoją iš pareigų, yra Latvijos Respublikos Parlamentas, ieškovą iš pareigų atleido ne jis, o vykdyti tyrimus įgaliota vykdomosios valdžios sistemos dalimi esanti Latvijos Respublikos institucija.

5.    Trečia, atleisdama Latvijos banko valdytoją iš pareigų, Korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija tarnyba klaidingai aiškino Sąjungos teisę, kai teigė, kad Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje ieškovas neveikė nepriklausomai ir vadovaudamasis Europos Centrinio Banko interesu: jis turėjo vykdyti Latvijos banko valdytojo įgaliojimus ir veikti vadovaudamasis šio banko interesu. Tačiau Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnyje numatyta, kad Europos Centrinis Bankas yra Europos Sąjungos institucija.

Vykdydami savo funkcijas Europos Sąjungos institucijų pareigūnai gali įgyvendinti tik Sąjungos teisės aktuose numatytus įgaliojimus ir veikti vadovaudamiesi tik šių institucijų interesu. Nacionalinės teisės aktais negali būti reglamentuojama Europos Sąjungos institucijų pareigūnų veikla, taigi, vykdant Europos Sąjungos institucijų pareigūnų funkcijas negali būti įgyvendinami nacionalinės teisės aktuose nustatyti įgaliojimai.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 130 straipsnį, kuriuo užtikrinamas Europos Centrinio Banko nepriklausomumas, atmetama Latvijos banko valdytojo galimybė vykdant jo kaip Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nario funkcijas veikti kaip Latvijos banko atstovui ir imtis (konkrečių) veiksmų siekiant įgyvendinti šio banko arba Latvijos Respublikos interesą.

____________