Language of document :

2018 m. vasario 23 d. Crédit mutuel Arkéa pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (antroji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-712/15 Crédit mutuel Arkéa / Europos Centrinis Bankas

(Byla C-152/18 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Crédit mutuel Arkéa, atstovaujama advokato H. Savoie

Kitos proceso šalys: Europos Centrinis Bankas, Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimą (T-712/15), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė Crédit mutuel Arkéa prašymą panaikinti 2015 m. spalio 5 d. Europos Centrinio Banko sprendimą (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B84NLR5984/28), nustatantį Groupe Crédit mutuel taikytinus rizikos ribojimu grindžiamus reikalavimus.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama apeliacinį skundą, apeliantė nurodo du pagrindus, susijusius su:

teisės klaida, nes Bendrasis Teismas nusprendė, kad BPM pagrindų reglamento 2 straipsnio 21 dalies c punktu ECB leidžiama organizuoti konsoliduotą įstaigų, pavaldžių centriniam subjektui, rizikos ribojimu pagrįstą priežiūrą, nors jis neturi kredito įstaigos statuso;

klaida teisiškai kvalifikuojant faktines aplinkybes, nes Bendrasis Teismas manė, kad Crédit mutuel yra grupė, kuriai taikoma rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra, jei ji atitinka Reglamento Nr. 575/20131 10 straipsnio 1 dalyje skelbiamas sąlygas.

____________

1     2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, p. 1).