Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil dʼÉtat (Frankrig) den 23. februar 2018 – Regards Photographiques SARL mod Ministre de lʼAction et des Comptes publics

(Sag C-145/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil dʼÉtat

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Regards Photographiques SARL

Sagsøgt: Ministre de lʼAction et des Comptes publics

Præjudicielle spørgsmål

-    Skal bestemmelserne i artikel 103 og 311 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 1 samt dets bilag IX, del A, nr. 7), fortolkes således, at kravet om, at fotografier skal tages af ophavsmanden, aftrykkes af denne eller under dennes tilsyn, signeres og nummereres i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag, er det eneste krav, der skal være opfyldt for, at fotografierne kan være omfattet af den nedsatte momssats?

-    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, kan medlemsstaterne da alligevel undtage fotografier, der i øvrigt ikke har kunstnerisk karakter, fra den nedsatte momssats?

-    Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, hvilke andre betingelser skal fotografier da opfylde for at kunne være omfattet af den nedsatte momssats? Skal de navnlig have en kunstnerisk karakter?

-    Skal disse betingelser fortolkes ensartet i hele EU, eller henhører de under de enkelte medlemsstaters ret vedrørende især intellektuel ejendomsret?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347, s. 1).