Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalsko) 26. februára 2018 – Agostinho da Silva Martins/Dekra Claims Services Portugal SA

(vec C-149/18)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ a žalobca: Agostinho da Silva Martins

Odporkyňa v odvolacom konaní a žalovaná: Dekra Claims Services Portugal SA

Prejudiciálne otázky

Musí mať právna úprava platná v Portugalsku prednosť ako imperatívna norma v zmysle článku 16 nariadenia „Rím II“1 ?

Predstavuje uvedené ustanovenie právny predpis Spoločenstva, ktorý stanovuje kolízne normy v zmysle článku 27 nariadenia „Rím II“?

Musí byť vo vzťahu k portugalskému občanovi, ktorý bol poškodeným v dopravnej nehode v Španielsku, uplatnená právna úprava premlčania stanovená v článku 498 ods. 3 portugalského občianskeho zákonníka v zmysle článku 28 smernice 2009/103/ES2 ?

____________

1     Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (RÍM II) (Ú. v. EÚ L 199, 2007, s. 40).

2     Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 263, 2009, s. 11).