Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) den 26 februari 2018 – Agostinho da Silva Martins mot Dekra Claims Services Portugal SA

(Mål C-149/18)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação de Lisboa

Parter i det nationella målet

Klagande: Agostinho da Silva Martins

Motpart: Dekra Claims Services Portugal SA

Tolkningsfrågor

a) Ska den i Portugal gällande bestämmelsen anses utgöra en sådan avvikande tvingande bestämmelse som avses i artikel 16 i Rom II-förordningen1 ?

b) Ska nämnda rättsregel anses utgöra en bestämmelse i gemenskapsrätten som fastställer en lagvalsregel, i den mening som avses i artikel 27 i Rom II-förordningen?

c) Kan det mot bakgrund av artikel 28 i direktiv 2009/103/EG2 anses att den preskriptionstid som föreskrivs i artikel 498.3 i den portugisiska civillagen ska tillämpas när en portugisisk medborgare råkar ut för en trafikolycka i Spanien?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)

EUT L 199, 2007, s. 40.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet

EUT L 263, 2009, s. 11.