Language of document :

Преюдициално запитване от Labour Court (Ирландия), постъпило на 27 февруари 2018 г. — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ирландия и Attorney General

(Дело C-154/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Labour Court, Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Tomás Horgan, Claire Keegan

Ответници: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ирландия и Attorney General

Преюдициални въпроси

Представлява ли непряка дискриминация, основана на възраст, по смисъла на член 2, [параграф 2], буква б) от Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите1 въвеждането от държава членка, в качеството ѝ на работодател, на по-ниска скала на възнагражденията за новопостъпилите преподаватели в държавни училища, докато възнагражденията на заварените преподаватели остават непроменени, когато:

а)    изменената скала на възнагражденията и предходната скала на възнагражденията се прилагат за всички преподаватели в съответните категории, независимо от тяхната възраст;

б)    в момента, в който са били назначени и към тях са били приложени съответните скали, не е имало разлика във възрастовия профил между лицата в по-високо платената група и лицата в по-ниско платената група;

в)    въвеждането на изменената скала е довело до значителна разлика в заплащането между две групи учители, които полагат труд с еднаква стойност;

г)    средната възраст на лицата, обхванати от по-малко благоприятната скала на възнагражденията, е по-ниска от средната възраст на лицата, обхванати от първоначалната скала на възнагражденията;

д)    към момента, в който е въведена по-ниската скала на възнагражденията, държавната статистика показва, че 70 % от назначените учители са на възраст от или под 25 години и е признато, че това е типично за възрастовия профил на постъпващите преподаватели в държавни училища за която и да е година; и

е)    преподавателите в държавни училища, които са постъпили през 2011 г. и след това, понасят явна икономическа неизгода в сравнение със своите колеги учители, назначени преди 2011 г.?

Ако отговорът на първия въпрос е утвърдителен, може ли въвеждането на по-ниската скала на възнаграждения да бъде обективно оправдано от изискването за постигане на средно- до дългосрочно структурно намаление в разходите за предоставяне на обществената услуга, като се вземат предвид бюджетните ограничения, пред които е изправена държавата, и/или значението на запазването на добри трудови отношения със заварените държавни служители?

Различен ли ще бъде отговорът на втория въпрос, ако държавата е можела да постигне равностойни икономии чрез намаляване на възнагражденията на всички учители в значително по-малък размер от намаляването, което е приложено само към новоназначените учители?

Различен ли ще бъде отговорът на втория и третия въпрос, ако решението да не се намалява скалата на възнагражденията, приложима за заварените учители, е било взето в съответствие с колективен трудов договор между правителството, като работодател, и професионалните съюзи, представляващи държавните служители, в който правителството е поело задължението да не намалява допълнително възнаграждението на заварените държавни служители, чиито възнаграждения вече са били намалени, и [с оглед на] последствията за трудовите отношения, които биха произтекли от неизпълнението на този договор, като се вземе предвид фактът, че новата скала на възнагражденията, въведена през 2011 г., не е била включена в този колективен трудов договор?

____________

1 ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7.