Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Almería (Spanien) den 23 februari 2018 – Banco Mare Nostrum S.A. mot Ignacio Jesús Berenguel Nieto och Carmen Sonia Salinas López

(Mål C-147/18)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Almería

Parter i det nationella målet

Klagande: Banco Mare Nostrum, S.A.

Motpart: Ignacio Jesús Berenguel Nieto och Carmen Sonia Salinas López

Tolkningsfrågor

Hindrar en förklaring genom dom om att ett oskäligt avtalsvillkor inte är bindande i den mening som avses i rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal1 att verkningarna av [EU-domstolens dom av den 21 december 2016, Gutiérrez Naranjo m.fl., C-154/15, C-307/15 och C-308/15] tillämpas fullt ut?

Påverkas, begränsas eller hindras återgången av rättsverkningarna av ett avtalsvillkor som förklarats oskäligt i den mening som avses i direktiv 93/13 av dispositionsprincipen (inbegripet principen att parterna lägger fram de relevanta faktiska omständigheterna och bevisningen i målet) samt principerna om materiell rättskraft och om förbud mot reformatio in pejus?

Är den prövning som ska göras av en domstol i andra instans begränsad av att domen i första instans har gett förklaringen om oskälighet en begränsad verkan, men den domen inte har överklagats av konsumenten, utan bara av näringsidkaren (som utarbetat avtalsvillkoret), som överklagat med målsättningen att villkoret inte ska anses oskäligt eller att den förklaringen åtminstone inte ska få någon verkan?

Kan en domstol i andra instans tillämpa samtliga de rättsverkningar som föreskrivs i direktiv 93/13 jämte rättspraxis avseende direktivet, även för det fall att konsumentens ursprungliga yrkanden inte omfattade alla dessa rättsverkningar av att avtalsvillkoret i fråga förklaras oskäligt?

____________

1 EUT L 95, 21.4.1993 (svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).