Language of document :

Иск, предявен на 16 март 2018 г. — Ilmārs Rimšēvičs/Латвия

(Дело C-202/18)

Език на производството: латвийски

Страни

Ищец: Ilmārs Rimšēvičs (представители: S. Vārpiņš, I. Pazare, M. Kvēps, advokāts)

Ответник: Република Латвия

Искания на ищеца

да се установи, че незаконосъобразно е освободен от длъжността управител на Банката на Латвия с решение, прието от името на Република Латвия от Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Служба за предотвратяване и борба с корупцията) на 19 февруари 2018 г. за прилагането на мерки за принуда;

да обяви за незаконосъобразна мярката за принуда „забрана извършването на определени професионални дейности“, с която му се забранява да упражнява функциите на управител на Банката на Латвия и да упражнява правата, с които разполага в това качество, наложена му по силата на решението, прието от името на Република Латвия от Службата за предотвратяване и борба с корупцията на 19 февруари 2018 г. за прилагането на мерки за принуда;

да обяви за незаконосъобразни ограниченията да упражнява функциите на член на Управителния съвет на Европейската централна банка и правата, с които разполага в това качество, наложени му като последица от решението, прието от името на Република Латвия от Службата за предотвратяване и борба с корупцията на 19 февруари 2018 г. за прилагането на мерки за принуда.

Основания и основни доводи

1.    Ищецът оспорва незаконосъобразното решение, прието на 19 февруари 2018 г. от латвийския държавен орган, компетентен да извършва разследване — Службата за предотвратяване и борба с корупцията, която е част от органите на изпълнителната власт, с което решение той е освободен за неопределен срок от длъжността управител на Банката на Латвия. Решението за освобождаването му от длъжност е прието от името на латвийската държава. С освобождаването му от длъжността управител на Банката на Латвия ищецът ex officio е изгубил длъжността на член на управителния съвет Европейската централна банка.

2.    С освобождаването от длъжност на ищеца са извършени най-малко следните нарушения.

3.    На първо място, с освобождаването на ищеца от длъжностите му на управител на Банката на Латвия и на член на Управителния съвет Европейската централна банка, е нарушен член 14.2. от Протокол № 4 към Договора за функционирането на Европейския съюз за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като в момента на освобождаването му от длъжност не била налице нито една от предпоставките, посочени в тази разпоредба за освобождаване от длъжност на управителите на националните централни банки (да не отговарят повече на изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако са виновни за извършено сериозно нарушение).

4.    На второ място, с освобождаването на ищеца от длъжността на управител на Банката на Латвия е нарушен и член 22 от likums „Par Latvijas Banku“ (Закон за Банката на Латвия), който е правният акт, с който се транспонира Договора за функционирането на Европейския съюз. В момента на приемане на посоченото решение, не била налице нито една от установените в тази норма предпоставки за освобождаване от длъжност на управителя на Банката на Латвия (първо, оставка на заинтересованото лице, второ, предпоставката, установена в член 14.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, да е извършено сериозно нарушение, като в този случай парламентът може да реши да освободи от длъжност управителя на Банката на Латвия след като осъдителната присъда е придобила сила на пресъдено нещо, или, трето, други предпоставки, уредени в посочения член 14.2). Освен това макар съгласно посочения закон единственият компетентен орган да освободи от длъжност на управителя на Банката на Латвия да е Парламентът на Република Латвия, не той е освободил от длъжност ищеца, а компетентният да извършва разследване орган на Република Латвия, който е част от органите на изпълнителната власт.

5.    На трето място, с освобождаването на ищеца от длъжността управител на Банката на Латвия Службата за предотвратяване и борба с корупцията приложила неправилно тълкуване на правото на Съюза, като приела, че ищецът не извършвал дейността си в рамките на управителния съвет на Европейската централна банка независимо и в интерес на Европейската централна банка, а упражнявал правомощия на управител на Банката на Латвия и действал в неин интерес. Член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз обаче предвиждал, че Европейската централна банка е институция на Европейския съюз.

При изпълнението на своите функции длъжностните лица на Европейския съюз могат да упражняват само правомощията, предвидени в правната уредба на Съюза и могат да действат само в интерес на посочените институции. В националната правна уредба не може да се установяват дейности, които следва да извършват длъжностните лица на институциите на Европейския съюз, и поради това при изпълнението на функциите на длъжностно лице на институциите на Европейския съюз не могат да се упражняват правомощия, предоставени с национални правни актове.

Член 130 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който гарантира независимостта на Европейската централна банка, не допуска при изпълнението на функциите на член на Управителния съвет на Европейската централна банка управителят на Банката на Латвия да може да действа като представител на Банката на Латвия и да извършва дейност (стриктно) в неин интерес или в интерес на Република Латвия.

____________