Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Francija) 23. februarja 2018 – Regards Photographiques SARL/Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zadeva C-145/18)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Regards Photographiques SARL

Tožena stranka: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbe členov 103 in 311 Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 20061 ter določbe točke 7 dela A Priloge IX k tej direktivi razlagati tako, da se z njimi zahteva le, da fotografije posname njihov avtor, da jih ta natisne ali so natisnjene pod njegovim nadzorstvom ter da so podpisane, oštevilčene in omejene na 30 kopij, v vseh velikostih in na vseh nosilcih, da bi bile upravičene do nižje stopnje davka na dodano vrednost?

–    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je državam članicam vseeno dovoljeno, da iz upravičenosti do nižje stopnje davka na dodano vrednost izključijo fotografije, ki poleg tega niso umetniške narave?

–    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, katere druge pogoje morajo izpolnjevati fotografije, da bi bile upravičene do nižje stopnje davka na dodano vrednost? In zlasti, ali morajo biti umetniške narave?

–    Ali je treba te pogoje v Evropski uniji razlagati enotno ali pa napotujejo na pravo vsake države članice, zlasti s področja intelektualne lastnine?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).