Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal The Labour Court (Írsko) 27. februára 2018 – Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General

(vec C-154/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

The Labour Court, Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovatelia: Tomás Horgan, Claire Keegan

Odporcovia: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General

Prejudiciálne otázky

1.    Predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe veku, v zmysle článku 2 písm. b) smernice 2000/78/ES, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, ak členský štát v postavení zamestnávateľa zaradí novoprijatých členov profesie štátneho učiteľa do nižších platových tried, pričom plat tých učiteľov, ktorí už vykonávajú svoje zamestnanie ostane nezmenený, pričom:

a)    sa upravené a existujúce platové triedy uplatňujú na všetkých učiteľov v príslušných kategóriách bez ohľadu na ich vek;

b)    v čase, kedy boli prijatí a zaradení do príslušných tried, neexistoval rozdiel vo vekovom profile tých vo vyššie platenej skupine a tých v nižšie platenej skupine;

c)    zavedenie upravených platových tried viedlo k výraznému rozdielu v odmeňovaní medzi dvoma skupinami učiteľov, ktorí vykonávajú prácu rovnakej hodnoty;

d)    priemerný vek tých, ktorí sú zaradení do znížených platových tried, je nižší ako priemerný vek tých, ktorí sú zaradení do pôvodných platových tried;

e)    v čase, keď boli zavedené nižšie platové triedy, štatistiky štátu ukázali, že 70 % vymenovaných učiteľov bolo vo veku 25 rokov alebo menej a bolo potvrdené, že to bolo typické pre vekový profil novoprijatých štátnych učiteľov v ktoromkoľvek danom roku; a

f)    štátni učitelia, ktorí vstúpili do profesie v roku 2011 a neskôr, sú v porovnaní so svojimi kolegami vymenovanými pred rokom 2011 jednoznačne finančne znevýhodnení?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, môže byť zavedenie nižších platových tried objektívne odôvodnené požiadavkou dosiahnuť strednodobé až dlhodobé štrukturálne zníženie nákladov štátnej služby s ohľadom na rozpočtové obmedzenia, ktorým čelí štát a/alebo dôležitosť zachovania dobrých pracovných vzťahov s existujúcimi civilnými a štátnymi zamestnancami?

3.    Bola by odpoveď na druhú otázku odlišná, ak by štát mohol dosiahnuť ekvivalentné úspory tým, že zníži plat všetkých učiteľov o oveľa nižšiu sumu ako zníženie, ktoré sa uplatnilo len na novoprijatých učiteľov?

4.    Bola by odpoveď na druhú alebo tretiu otázku odlišná, ak by rozhodnutie neznižovať platové triedy uplatniteľné na učiteľov, ktorí už boli zamestnaní, bolo prijaté v súlade s kolektívnou zmluvou medzi vládou ako zamestnávateľom a odbormi zastupujúcimi štátnych zamestnancov, a na základe ktorého by sa vláda zaviazala ďalej neznižovať plat existujúcich štátnych zamestnancov, ktorých plat už bol predmetom zníženia a (vzhľadom na) dôsledky v pracovných vzťahoch, ktoré by vyplynuli z nedodržania tejto dohody berúc na vedomie skutočnosť, že nová platová trieda zavedená v roku 2011 nebola súčasťou takejto kolektívnej zmluvy?

____________