Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Retten i Kolding, Civilretten (Danmark) den 27 juni 2013 – FOA i egenskap av ombud för Karsten Kaltoft mot Billund Kommune

(Mål C-354/13)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Retten i Kolding, Civilretten

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Kärande: FOA i egenskap av ombud för Karsten Kaltoft

Svarande: Billund Kommune

Tolkningsfrågor

Strider det mot unionsrätten, exempelvis enligt EU fördragets artikel 6 om grundläggande rättigheter, generellt eller särskilt beträffande offentliga arbetsgivare att tillämpa särbehandling på arbetsmarknaden på grund av fetma?

Är ett eventuellt unionsrättsligt förbud mot särbehandling på grund av fetma direkt tillämpligt mellan en dansk medborgare och dennes arbetsgivare, som är en myndighet?

Om domstolen finner att det inom EU råder ett generellt eller, i för offentliga arbetsgivare, särskilt förbud mot särbehandling på arbetsmarknaden som görs på grund av fetma, ska då bedömningen av om det skett ett brott mot ett eventuellt förbud mot särbehandling på grund av fetma i det enskilda fallet ske med hänsyn till den delade bevisbördan på det sättet att ett effektivt genomförande av förbudet i de fall där denna särbehandling gottgörs fordrar att bevisbördan läggs på den stämda arbetsgivaren (svaranden), jämför skäl 18 i ingressen i rådets direktiv 97/80/EG av den 15 december 1997 om bevisbörda vid mål om könsdiskriminering1 ?

Kan fetma betraktas som ett funktionshinder som omfattas av skyddet enligt rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling2 , och vilka kriterier i det enskilda fallet ska vara avgörande vid bedömningen av om en persons fetma faktiskt innebär att käranden skyddas av förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder i detta direktiv?

____________

1 EGT L 14, s. 6.

2 EGT L 303, s. 16.