Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) dne 17. dubna 2013 - Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez v. Secretary of State for the Home Department

(Věc C-202/13)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Justice(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci původního řízení

Žalobci: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Žalovaný: Secretary of State for the Home Department

Předběžné otázky

Poskytuje článek 35 směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (dále jen "směrnice") členským státům oprávnění přijmout opatření s obecnou působností k odepření, pozastavení nebo odnětí práva přiznaného čl. 5 odst. 2 směrnice, podle kterého jsou od vízové povinnosti osvobozeni rodinní příslušníci, kteří nejsou státními příslušníky členského státu EU, a kteří mají platnou pobytovou kartu vydanou na základě článku 10 směrnice (dále jen "držitelé pobytové karty")?

Může Spojené království na základě článku 1 Protokolu č. 20 o použití některých hledisek článku 26 Smlouvy o fungování Evropské unie na Spojené království a Irsko požadovat, aby držitelé pobytové karty získali před příjezdem na hranici vstupní vízum?

V případě kladné odpovědi na první a druhou otázku, je přístup Spojeného království k držitelům pobytové karty v projednávané věci odůvodnitelný s ohledem na důkazy shrnuté v rozsudku předkládajícího soudu?

____________

1 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, s. 77).