Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. aprīlī iesniedza High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

(lieta C-202/13)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Atbildētājs: Secretary of State for the Home Department

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Direktīvas 2004/38/EK  par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā (turpmāk tekstā - "Direktīva") 35. pants dod tiesības dalībvalstij veikt vispārpiemērojamus pasākumus, lai liegtu, izbeigtu vai atsauktu tiesības, kuras ir atzītas ar Direktīvas 5. panta 2. punktu un saskaņā ar kurām ES pilsoņa ģimenes locekļi, kuri nav nevienas dalībvalsts valstspiederīgie un kuriem ir atbilstoši Direktīvas 10. pantam izsniegtā uzturēšanās atļauja (turpmāk tekstā - "uzturēšanās atļaujas turētāji"), ir atbrīvoti no prasības saņemt vīzu?

2.    Vai 20. protokola par Līguma par Eiropas Savienības darbību 26. panta dažu aspektu piemērošanu Apvienotajai Karalistei un Īrijai 1. pants var piešķirt Apvienotajai Karalistei tiesības prasīt, lai uzturēšanās atļaujas turētājiem būtu ieceļošanas vīza, kas būtu jāsaņem pirms ierašanās pie robežas?

3.    Ja atbilde uz 1. vai 2. jautājumu ir apstiprinoša, vai Apvienotās Karalistes pieeja attiecībā uz uzturēšanās atļaujas turētājiem šajā gadījumā ir attaisnota, ņemot vērā pierādījumus, kas kopsavilkuma veidā ir izklāstīti iesniedzējtiesas spriedumā?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 77. lpp.).