Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Kohtuasi C‑202/13

The Queen, vastavalt taotlusele, mille esitasid: Sean Ambrose McCarthy jt

versus

Secretary of State for the Home Department

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court))

Euroopa Liidu kodakondsus – Direktiiv 2004/38/EÜ – Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigus liikmesriigi territooriumil vabalt liikuda ja elada – Sisenemisõigus – Kolmanda riigi kodanik, kes on liidu kodaniku pereliige ja kellel on liidu liikmesriigi elamisluba – Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad riigi territooriumile sisenemise sõltuvusse eelnevast sissesõiduloa saamisest – Direktiivi 2004/38/EÜ artikkel 35 – Protokolli (nr 20) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 teatavate aspektide kohaldamise kohta Ühendkuningriigi ja Iirimaa suhtes artikkel 1

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 18. detsember 2014

1.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Subjektid – Liidu kodaniku pereliikmed, kes on kolmanda riigi kodanikud – Tingimus – Liidu kodanik, kes on kasutanud oma õigust vabalt liikuda

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artikli 3 lõige 1)

2.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 – Liidu kodaniku pereliikmeks olevate kolmanda riigi kodanike sisenemis- ja elamisõigus – Sisenemisõiguse piirdumine muude liikmesriikidega kui liidu kodaniku päritoluliikmesriik – Puudumine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artiklid 5 ja 10)

3.        Liidu kodakondsus – Õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil – Direktiiv 2004/38 ja protokoll nr 20 ELTL artikli 26 teatavate aspektide kohaldamise kohta Ühendkuningriigi ja Iirimaa suhtes – Liidu kodaniku pereliikmeks olevate kolmanda riigi kodanike sisenemis- ja elamisõigus – Õiguste kuritarvitamine või pettus – Nende kodanike kehtiv elamisluba, mille on väljastanud muu liikmesriik – Liikmesriigi õigusnormid, mis seavad üldpreventsiooni eesmärgil riigi territooriumile sisenemise sõltuvusse eelnevast sissesõiduloa saamisest – Lubamatus

(Protokoll nr 20, mis on lisatud EL ja ELT lepingutele; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/38, artiklid 10 ja 35)

4.        Euroopa Liidu õigus – Põhimõtted – Õiguste kuritarvitamise keeld

1.        Vt otsuse tekst.

(vt punktid 33–38)

2.        Direktiivi 2004/38, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, artiklis 5 ette nähtud sisenemisõigust puudutavad sätted on suunatud „liikmesriikidele” ega tee vahet selle alusel, millisest liikmesriigist tullakse, eelkõige kuna selles on sätestatud, et direktiivi artiklis 10 ette nähtud kehtiva elamisloa omamine vabastab need liidu kodaniku pereliikmed, kellel ei ole liikmesriigi kodakondsust, sissesõiduviisa nõudest. Artiklist 5 ei tulene seega kuidagi, et sisenemisõigus, mida evib liidu kodaniku pereliige, kes ei ole liidu liikmesriigi kodanik, piirduks muude liikmesriikidega kui liidu kodaniku päritoluliikmesriik.

(vt punkt 41)

3.        Direktiivi 2004/38, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, artiklit 35 ning protokolli nr 20 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 26 teatavate aspektide kohaldamise kohta Ühendkuningriigi ja Iirimaa suhtes artiklit 1 tuleb tõlgendada nii, et need normid ei võimalda liikmesriigil üldpreventsiooni huvides kehtestada liidu kodaniku pereliikme suhtes, kellel ei ole liikmesriigi kodakondsust ja kellel on muu liikmesriigi ametiasutuste poolt direktiivi 2004/38 artikli 10 alusel välja antud kehtiv elamisluba, kohustust omada siseriikliku õiguse alusel sissesõiduluba, nt Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kodaniku pereliikme sissesõiduluba, et ta saaks siseneda selle liikmesriigi territooriumile.

Esiteks peavad meetmed, mille siseriiklikud ametiasutused direktiivi 2004/38 artikli 35 alusel võtavad ja mille eesmärk on direktiiviga antud õigus lõpetada, kehtetuks tunnistada või sellest keelduda, rajanema isikliku seisundi juhtumipõhisel kontrollil. Meetmed, mis on võetud üldpreventsiooni eesmärgil õiguste kuritarvitamis- või pettusjuhtumitel, võimaldaks nende automaatsest laadist tulenevalt liikmeriikidel jätta direktiivi 2004/38 sätted kohaldamata ja eiraks põhiõiguse vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil olemust ning tuletatud õigusi, mida evivad need liidu kodanike pereliikmed, kel ei ole liikmesriigi kodakondsust.

Teiseks võimaldab protokolli nr 20 artikkel 1 Ühendkuningriigil kontrollida, kas tema territooriumile siseneda sooviv isik täidab sisenemistingimused – eelkõige liidu õiguses ette nähtud tingimused. Artikkel 1 ei luba sel liikmesriigil aga määrata sisenemistingimusi isikutele, kel on sisenemisõigus liidu õiguse alusel ega ka – konkreetsemalt – kehtestada neile täiendavaid sisenemistingimusi või muid tingimusi, mida ei ole liidu õiguses ette nähtud.

(vt punktid 52, 56–58, 64, 66 ja resolutsioon)

4.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 54)