Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

USNESENÍ TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

19. ledna 2012 (*)

„Vedlejší účastenství – Jazykový režim – Kontrolní úřad ESVO – Důvěrnost“

Ve věci T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, se sídlem v Berlíně (Německo),

DB Mobility Logistics AG, se sídlem v Berlíně,

DB Energie GmbH, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo),

DB Schenker Rail GmbH, se sídlem v Mohuči (Německo),

DB Schenker Rail Deutschland AG, se sídlem v Mohuči,

zastoupené W. Deselaersem, O. Mrossem a J. Brücknerem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Evropské komisi, zastoupené L. Malferrarim, N. von Lingenem a R. Sauerem, jako zmocněnci,

žalované,

jejímž předmětem je návrh na zrušení rozhodnutí Komise C(2011) 1774 ze dne 14. března 2011, kterým se nařizuje, aby se Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH a DB Schenker Rail Deutschland AG podrobily kontrole v souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (věci COMP/39.678 a COMP/39.731), přijatého v rámci řízení podle článku 102 SFEU a článku 54 dohody o EHP týkajícího se odvětví železniční dopravy a vedlejších služeb,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, K. Jürimäe a M. van der Woude (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

vydává toto

Usnesení

1        Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 7. června 2011 podaly žalobkyně Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH a DB Schenker Rail Deutschland AG žalobu, jíž se domáhají zaprvé zrušení rozhodnutí Komise C(2011) 1774 ze dne 14. března 2011, kterým se jim nařizuje, aby se podrobily kontrole v souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 (věci COMP/39.678 a COMP/39.731), zadruhé zrušení veškerých opatření přijatých v důsledku této kontroly, jež byla provedena na základě zmíněného rozhodnutí, a zatřetí toho, aby bylo Evropské komisi uloženo vrátit veškeré kopie dokumentů pořízené v rámci zmíněné kontroly.

2        Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 13. září 2011 požádal Kontrolní úřad Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) (dále jen „Kontrolní úřad ESVO“), aby bylo povoleno jeho vedlejší účastenství v projednávané věci na podporu návrhových žádání Komise na základě článku 115 jednacího řádu Tribunálu a čl. 40 třetího pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie, použitelného na řízení před Tribunálem podle čl. 53 prvního pododstavce statutu Soudního dvora. Kromě toho na základě čl. 35 odst. 3 pátého pododstavce jednacího řádu požádal, aby mu bylo povoleno používat angličtinu jako jednací jazyk jak v písemné, tak i v ústní části řízení.

3        Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení byl podle čl. 116 odst. 1 jednacího řádu doručen účastníkům řízení.

4        Dopisy ze dne 21. a 24. října 2010 žalobkyně a Komise sdělily, že nezamýšlejí předložit svá vyjádření k návrhu Kontrolního úřadu ESVO na vstup do řízení jako vedlejší účastník. Předložily nicméně žádost o důvěrné zacházení s některými údaji ze soudního spisu ve vztahu ke Kontrolnímu úřadu ESVO.

5        Předseda čtvrtého senátu předal návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení k rozhodnutí Tribunálu (čtvrtému senátu) v souladu čl. 116 odst. 1 třetího pododstavce jednacího řádu.

 K návrhu na vstup vedlejšího účastníka do řízení

6        Podle čl. 40 třetího pododstavce statutu Soudního dvora mohou státy, které jsou stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3; Zvl. vyd. 11/52, s. 3) a které nejsou členskými státy, jakož i Kontrolní úřad ESVO, vstoupit, aniž je dotčen druhý pododstavec téhož článku, do řízení ve sporech předložených Tribunálu týkajících se některé oblasti působnosti zmíněné dohody.

7        V souladu se zmíněným druhým pododstavcem mohou fyzické nebo právnické osoby, včetně Kontrolního úřadu ESVO, vstoupit do řízení ve sporech předložených Tribunálu, pokud prokáží zájem na rozhodnutí těchto sporů, s výjimkou sporů mezi členskými státy, sporů mezi orgány Evropské unie nebo sporů mezi členskými státy a orgány Unie.

8        Projednávaná věc jakožto spor mezi podnikem a orgánem Unie nespadá do žádné z kategorií případů, v nichž je vedlejší účastenství fyzických nebo právnických osob podle téhož druhého pododstavce výslovně vyloučeno.

9        Článek 40 třetí pododstavec statutu upřesňuje, za jakých okolností kromě těch, jež jsou vyloučeny druhým pododstavcem zmíněného článku, mají státy, které jsou stranami dohody o EHP a které nejsou členskými státy, jakož i Kontrolní úřad ESVO, domnělý zájem na rozhodnutí sporu, a sice v případě, že se spor týká některé oblasti působnosti zmíněné dohody (obdobně viz usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 15. července 2010, Komise v. Portugalsko, C‑493/09, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 11).

10      V tomto ohledu Kontrolní úřad ESVO zaprvé uvádí, že se tento spor týká zejména výkladu nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 [ES] a 82 [ES] (Úř. věst. 2003, L 1, s. 1; Zvl. vyd. 08/02, s. 205), Listiny základních práv Evropské unie vyhlášené dne 7. prosince 2000 v Nice (Úř. věst. C 364, s. 1) a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podepsané v Římě dne 4. listopadu 1950 (dále jen „EÚLP“). Zadruhé poznamenává, že kontrola jednání narušujících hospodářskou soutěž je jednou z oblastí působnosti Dohody o EHP, jelikož ustanovení článků 53 a 54 Dohody o EHP odpovídají v podstatě ustanovením článků 101 SFEU a 102 SFEU a jelikož článek 55 dohody o EHP svěřuje Kontrolnímu úřadu ESVO úkol zkoumat jednání narušující hospodářskou soutěž stejným způsobem, jakým probíhá zkoumání prováděné Komisí v Unii. Stejně tak kapitola II protokolu 4 Dohody mezi státy ESVO o zřízení Kontrolního úřadu a Soudního dvora odpovídá v podstatě nařízení č. 1/2003. Dodává, že z judikatury Soudního dvora ESVO vyplývá, že ustanovení dohody o EHP musí být vykládána ve světle základních práv, pro něž EÚLP a judikatura Evropského soudu pro lidská práva představují významné prameny výkladu.

11      Tyto argumenty musí být přijaty.

12      Návrhu Kontrolního úřadu ESVO na vstup do řízení jako vedlejší účastník musí být tudíž vyhověno.

13      Vzhledem k tomu, že oznámení v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 24 odst. 6 jednacího řádu bylo zveřejněno dne 13. srpna 2011, návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení byl podán ve lhůtě stanovené v čl. 115 odst. 1 téhož jednacího řádu a vedlejšímu účastníku budou přiznána práva stanovená v čl. 116 odst. 2 až 4 uvedeného jednacího řádu.

14      Co se týče žádostí o důvěrné zacházení, musí být předávání procesních písemností v tomto stádiu omezeno na nedůvěrná znění předložená účastníky řízení. Rozhodnutí o opodstatněnosti žádostí o důvěrnost bude případně přijato později, s ohledem na námitky nebo vyjádření, jež mohou být v této souvislosti podány.

 K žádosti o výjimku z jazykového režimu

15      Podle čl. 35 odst. 3 pátého pododstavce jednacího řádu lze státům, které jsou stranami Dohody o EHP a nejsou členskými státy, jakož i Kontrolnímu úřadu ESVO, povolit, aby používaly jeden z jiných jazyků uvedených v odstavci 1 zmíněného článku, vstoupí-li jako vedlejší účastníci do řízení před Tribunálem. Toto ustanovení se vztahuje jak na písemnosti, tak na ústní projevy.

16      V projednávané věci je angličtina, o jejíž použití požádal Kontrolní úřad ESVO, uvedena v čl. 35 odst. 1 jednacího řádu.

17      Kromě toho ostatní účastníci řízení nepředložili k žádosti Kontrolního úřadu ESVO o výjimku z jazykového režimu žádná vyjádření.

18      Za těchto okolností je třeba Kontrolnímu úřadu ESVO povolit použití angličtiny v písemné i ústní části řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1)      Kontrolnímu úřadu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) se povoluje vedlejší účastenství ve věci T‑289/11 na podporu návrhových žádání Evropské komise.

2)      Vedoucí soudní kanceláře předá Kontrolnímu úřadu ESVO nedůvěrné znění všech procesních písemností.

3)      Kontrolnímu úřadu ESVO bude stanovena lhůta pro předložení jeho případných vyjádření k žádostem o důvěrné zacházení. O opodstatněnosti těchto žádostí bude rozhodnuto později.

4)      Kontrolnímu úřadu ESVO bude stanovena lhůta pro předložení spisu vedlejšího účastníka, aniž je dotčena možnost jej případně následně doplnit v návaznosti na rozhodnutí o opodstatněnosti žádostí o důvěrné zacházení.

5)      Kontrolnímu úřadu ESVO se povoluje použití angličtiny v písemné i ústní části řízení.

6)      O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

V Lucemburku dne 19. ledna 2012.

Vedoucí soudní kanceláře

 

       Předseda

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Jednací jazyk: němčina.