Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

RETTENS KENDELSE (Fjerde Afdeling)

19. januar 2012 (*)

»Intervention – reglerne om sprog – EFTA-Tilsynsmyndigheden – fortrolighed«

I sag T-289/11,

Deutsche Bahn AG, Berlin (Tyskland)

DB Mobility Logistics AG, Berlin

DB Energie GmbH, Frankfurt am Main (Tyskland)

DB Schenker Rail GmbH, Mainz (Tyskland)

DB Schenker Rail Deutschland AG, Mainz,

ved advokaterne W. Deselaers, O. Mross og J. Brückner,

sagsøgere,

mod

Europa-Kommissionen ved L Malferrari, N. von Lingen og R. Sauer, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 1774 af 14. marts 2011, hvorved Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH og DB Schenker Rail Deutschland AG blev pålagt at underkaste sig en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (sag COMP/39.678 og COMP/39.731), truffet i forbindelse med en procedure i henhold til artikel 102 TEUF og EØS-aftalens artikel 54 vedrørende sektoren for jernbanetrafik samt ydelser i tilknytning hertil,

har

RETTEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne K. Jürimäe og M. van der Woude (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

afsagt følgende

Kendelse

1        Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 7. juni 2011 har sagsøgerne, Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH og DB Schenker Rail Deutschland AG, anlagt sag med påstand om for det første annullation af Kommissionens afgørelse K(2011) 1774 af 14. marts 2011, hvorved de blev pålagt at underkaste sig en kontrolundersøgelse i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 (sag COMP/39.678 og COMP/39.731), for det andet annullation af enhver foranstaltning, der blev truffet på grundlag af den kontrolundersøgelse, der fandt sted i henhold til den pågældende afgørelse, og for det tredje, at Europa-Kommissionen tilpligtes at tilbagelevere samtlige kopier af de dokumenter, der blev fremstillet i forbindelse med kontrolundersøgelsen.

2        Ved begæring indleveret til Rettens Justitskontor den 13. september 2011 har Tilsynsmyndigheden for Den Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA) (herefter »EFTA-Tilsynsmyndigheden«) i henhold til artikel 115 i Rettens procesreglement og artikel 40, stk. 3, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, som i henhold til samme statuts artikel 53, stk. 1, finder anvendelse på rettergangsmåden ved Retten, anmodet om tilladelse til at intervenere i sagen til støtte for Kommissionens påstande. Den har i øvrigt i henhold til procesreglementets artikel 35, stk. 3, femte afsnit, anmodet om tilladelse til at anvende engelsk som processprog såvel under den skriftlige som den mundtlige forhandling.

3        Interventionsbegæringen er blevet forkyndt for parterne i overensstemmelse med procesreglementets artikel 116, stk. 1.

4        Ved skrivelser af 21. og 24. oktober 2010 har sagsøgerne og Kommissionen anført, at de ikke havde bemærkninger til EFTA-Tilsynsmyndighedens interventionsbegæring. De har imidlertid indgivet en begæring om fortrolig behandling af visse elementer i sagens akter i forhold til denne myndighed.

5        Formanden for Fjerde Afdeling har henskudt afgørelsen om interventionsbegæringen til Retten (Fjerde Afdeling) i overensstemmelse med procesreglementets artikel 116, stk. 1, tredje afsnit.

 Om interventionsbegæringen

6        I henhold til artikel 40, stk. 3, i statutten for Domstolen kan de stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3), bortset fra medlemsstaterne og EFTA-Tilsynsmyndigheden, med forbehold af bestemmelsens stk. 2 indtræde i retstvister, der er indbragt for Retten, når disse tvister vedrører et af aftalens anvendelsesområder.

7        I overensstemmelse med bestemmelsens stk. 2 kan fysiske eller juridiske personer, herunder EFTA-Tilsynsmyndigheden, indtræde i retstvister, der er indbragt for Retten, hvis de kan godtgøre, at de har en berettiget interesse i retstvistens afgørelse, bortset fra sager mellem medlemsstater, mellem Unionens institutioner eller mellem medlemsstater på den ene side og Unionens institutioner på den anden side.

8        Nærværende sag er på den ene side en retstvist mellem en virksomhed og en af Unionens institutioner og er som sådan ikke omfattet af de sagstyper, hvor fysiske eller juridiske personers intervention er udtrykkeligt udelukket ved bestemmelsens stk. 2.

9        På den anden side præciseres det i statuttens artikel 40, stk. 3, under hvilke omstændigheder – bortset fra dem, der er udelukket efter bestemmelsens stk. 2 – de stater, som er parter i EØS-aftalen, bortset fra medlemsstaterne og EFTA-Tilsynsmyndigheden, kan forventes at have en interesse i sagens afgørelse, nemlig når tvisten vedrører et af aftalens anvendelsesområder (jf. analogt kendelse afsagt af Domstolens præsident den 15.7.2010, sag C-493/09, Kommissionen mod Portugal, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 11).

10      EFTA-Tilsynsmyndigheden har i denne forbindelse for det første anført, at sagen bl.a. vedrører fortolkningen af Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i artikel 81 [EF] og 82 [EF] (EFT 2003 L 1, s. 1), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, proklameret i Nice den 7. december 2000 (EFT C 364, s. 1), og den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der blev undertegnet i Rom den 4. november 1950 (herefter »EMRK«). For det andet har den anført, at kontrollen med konkurrencebegrænsende adfærd henhører under et af EØS-aftalens anvendelsesområder, idet ordlyden af EØS-aftalens artikel 53 og 54 i det væsentlige svarer til ordlyden af artikel 101 TEUF og 102 TEUF, og idet EØS-aftalens artikel 55 pålægger EFTA-Tilsynsmyndigheden den opgave at undersøge konkurrencebegrænsende adfærd på samme måde som den undersøgelse, der foretages af Kommissionen inden for Unionen. Kapitel II i protokol 4 til aftalen mellem EFTA-staterne om oprettelse af en Tilsynsmyndighed og en Domstol svarer endvidere i det væsentlige til forordning nr. 1/2003. Myndigheden har tilføjet, at det fremgår af EFTA-Domstolens praksis, at bestemmelserne i EØS-aftalen skal fortolkes i lyset af de grundlæggende rettigheder, som EMRK og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis giver væsentlige fortolkningsbidrag til.

11      Disse betragtninger må tiltrædes.

12      EFTA-Tilsynsmyndighedens interventionsbegæring skal således tages til følge.

13      Da den meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, der er omhandlet i procesreglementets artikel 24, stk. 6, er blevet offentliggjort den 13. august 2011, er interventionsbegæringen fremsat inden udløbet af den frist, der er fastsat i procesreglementets artikel 115, stk. 1, hvorfor intervenientens rettigheder er dem, der er fastsat i reglementets artikel 116, stk. 2-4.

14      Hvad angår begæringerne om fortrolig behandling skal overgivelsen af processkrifter på dette trin begrænses til ikke-fortrolige udgaver fremlagt af parterne. En afgørelse om, hvorvidt begæringerne om fortrolig behandling er velbegrundet, træffes i givet fald efterfølgende, henset til de indsigelser eller bemærkninger, der måtte være fremsat herom.

 Om begæringen vedrørende fravigelse af reglerne om sprog

15      I henhold til procesreglementets artikel 35, stk. 3, femte afsnit, kan der gives tilladelse til, at de stater, som er parter i EØS-aftalen, bortset fra medlemsstaterne, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden anvender et andet af de i bestemmelsens stk. 1 nævnte sprog, når de indtræder i en sag, der verserer for Retten. Denne bestemmelse finder anvendelse på såvel skriftlige som mundtlige indlæg.

16      I det foreliggende tilfælde nævnes engelsk, som EFTA-Tilsynsmyndigheden har anmodet om tilladelse til at anvende, i procesreglementets artikel 35, stk. 1.

17      De andre parter har i øvrigt ikke fremsat bemærkninger til EFTA-Tilsynsmyndighedens begæring om fravigelse af reglerne om sprog.

18      Under disse omstændigheder bør EFTA-Tilsynsmyndigheden gives tilladelse til at anvende engelsk under såvel den skriftlige som den mundtlige forhandling.

På grundlag af disse præmisser bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling):

1)      Det tillades Tilsynsmyndigheden for Den Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA) at intervenere i sag T-289/11 til støtte for Europa-Kommissionens påstande.

2)      Justitssekretæren tilstiller EFTA-Tilsynsmyndigheden samtlige ikke-fortrolige eksemplarer af processkrifterne.

3)      Der gives EFTA-Tilsynsmyndigheden en frist for fremsættelse af eventuelle bemærkninger til begæringerne om fortrolig behandling. Afgørelsen om, hvorvidt disse begæringer er velbegrundet, udsættes.

4)      Der gives EFTA-Tilsynsmyndigheden en frist til indgivelse af et interventionsindlæg, uden at foregribe muligheden for at supplere det efterfølgende, i givet fald efter en afgørelse om, hvorvidt begæringen om fortrolig behandling er velbegrundet.

5)      Det tillades EFTA-Tilsynsmyndigheden at anvende engelsk under den skriftlige og den mundtlige forhandling.

6)      Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Således bestemt i Luxembourg den 19. januar 2012.

E. Coulon

 

      I. Pelikánová

Justitssekretær

 

      Afdelingsformand


* Processprog: tysk.