Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

ÜLDKOHTU MÄÄRUS (neljas koda)

19. jaanuar 2012(*)

Menetlusse astumine – Keeltekasutuse kord – EFTA järelevalveamet – Konfidentsiaalsus

Kohtuasjas T‑289/11,

Deutsche Bahn AG, asukoht Berliin (Saksamaa),

DB Mobility Logistics AG, asukoht Berliin,

DB Energie GmbH, asukoht Frankfurt Maini ääres (Saksamaa),

DB Schenker Rail GmbH, asukoht Mainz (Saksamaa),

DB Schenker Rail Deutschland AG, asukoht Mainz,

esindajad: advokaadid W. Deselaers, O. Mross ja J. Brückner,

hagejad,

versus

Euroopa Komisjon, esindajad: L. Malferrari, N. von Lingen ja R. Sauer,

kostja,

mille ese on nõue tühistada komisjoni 14. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 1774, millega kohustati Deutsche Bahn AG‑d, DB Mobility Logistics AG‑d, DB Energie GmbH‑d, DB Schenker Rail GmbH‑d ja DB Schenker Rail Deutschland AG‑d alluma kontrollile vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõikele 4 (juhtumid COMP/39.678 ja COMP/39.731), mis tehti ELTL artikli 102 ja EMP lepingu artikli 54 rakendamisel seoses raudteetranspordi ja sellega seotud teenuste sektoriga,

ÜLDKOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees I. Pelikánová, kohtunikud K. Jürimäe ja M. Van der Woude (ettekandja),

kohtusekretär: E. Coulon,

on andnud järgmise

määruse

1        Üldkohtu kantseleisse 7. juunil 2011 esitatud hagiavalduses paluvad hagejad Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH ja DB Schenker Rail Deutschland AG esiteks tühistada komisjoni 14. märtsi 2011. aasta otsus K(2011) 1774, millega kohustati neid alluma kontrollile vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõikele 4 (juhtumid COMP/39.678 ja COMP/39.731), teiseks tühistada kõik selle otsuse alusel toimunud kontrolli põhjal võetud meetmed, ja kolmandaks kohustada Euroopa Komisjoni tagastama kõik kontrolli käigus tehtud dokumentide koopiad.

2        Üldkohtu kantseleisse 13. septembril 2011 esitatud avalduses palus Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni („EFTA”) järelevalveamet (edaspidi „EFTA järelevalveamet”) luba astuda käesolevas asjas menetlusse komisjoni nõuete toetuseks vastavalt Üldkohtu kodukorra artiklile 115 ja Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 40 kolmandale lõigule, mis on Euroopa Kohtu põhikirja artikli 53 esimese lõigu alusel kohaldatav Üldkohtu menetlusele. Lisaks palus ta kodukorra artikli 35 lõike 3 viienda lõigu alusel luba kasutada nii kirjalikus kui ka suulises menetluses menetluskeelena inglise keelt.

3        Menetlusse astumise avaldus toimetati pooltele kodukorra artikli 116 lõike 1 kohaselt kätte.

4        Hagejad ja komisjon teatasid 21. oktoobri ja 24. oktoobri 2010. aasta kirjas, et nad ei soovi EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avalduse kohta märkusi esitada. Samas esitasid nad taotluse, et selle avaldusega seotud dokumentides sisalduvat teatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena.

5        Neljanda koja esimees andis menetlusse astumise avalduse kodukorra artikli 116 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt otsustamiseks Üldkohtule (neljas koda).

 Menetlusse astumise avaldus

6        Euroopa Kohtu põhikirja artikli 40 kolmanda lõigu järgi võivad Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (EÜT 1994, L 1, lk 3) osalisriigid, kes ei ole liikmesriigid, samuti EFTA järelevalveasutus, ilma et see piiraks selle artikli teise lõigu kohaldamist, Üldkohtus läbivaatamisel olevates kohtuasjades menetlusse astuda, kui küsimuse all on mõni kõnealuse lepingu reguleerimisaladest.

7        Nimetatud teise lõigu kohaselt võivad füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas EFTA järelevalveamet astuda Üldkohtu menetlusse, kui neil on põhjendatud huvi kohtuvaidluse lahenduse vastu, välja arvatud liikmesriikide vahelistes, liidu institutsioonide vahelistes või viimaste ja liikmesriikide vahelistes kohtuvaidlustes.

8        Käesolevas asjas arutusel olevat kohtuvaidlust ei ole esiteks ettevõtja ja liidu institutsiooni vahelise vaidlusena loetletud nende kohtuvaidluste hulgas, milles füüsilised ja juriidilised ei või teise lõigu kohaselt sõnaselgelt menetlusse astuda.

9        Teiseks täpsustab põhikirja artikli 40 kolmas lõik, millistel asjaoludel võib EMP lepingu osalisriikidel, kes ei ole liikmesriigid, samuti EFTA järelevalveasutusel, ilma et see piiraks teise lõigu kohaldamist, olla põhjendatud huvi kohtuvaidluse lahenduse vastu, see tähendab juhul, kui kohtuvaidluses on küsimuse all mõni kõnealuse lepingu reguleerimisaladest (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu presidendi 15. juuli 2010. aasta määrus kohtuasjas C‑493/09: komisjon vs. Portugal, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 11).

10      Selles osas väidab EFTA järelevalveamet esiteks, et käesolevas kohtuvaidluses on küsimuse all eeskätt see, kuidas tõlgendada nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1/2003 [EÜ] artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT 2003, L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205), 7. detsembril 2000 Nice’is välja kuulutatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartat (EÜT 2000, C 364, lk 1) ja Roomas 4. novembril 1950 alla kirjutatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „EIÕK”). Teiseks märgib ta, et konkurentsivastase tegevuse kontroll kuulub ühte EMP lepingu reguleerimisaladest, kuna EMP lepingu artiklite 53 ja 54 sõnastus vastab sisuliselt ELTL artiklite 101 ja 102 sõnastusele ning kuna EMP lepingu artikliga 55 tehakse EFTA järelevalveametile ülesandeks teostada järelevalvet konkurentsivastase käitumise üle, mis on identne komisjoni poolt teostatava kontrolliga liidus. Samuti vastab EFTA riikide vahel järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud lepingu protokolli nr 4 II peatükk sisuliselt määrusele nr 1/2003. EFTA järelevalveamet lisab, et EFTA kohtu praktikast tulenevalt tuleb EMP lepingu sätteid tõlgendada lähtuvalt põhiõigustest, mille olulisteks tõlgendamise allikateks on EIÕK ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika.

11      Nimetatud kaalutlustega tuleb nõustuda.

12      Seega tuleb EFTA järelevalveameti menetlusse astumise avaldus rahuldada.

13      Kuna kodukorra artikli 24 lõikes 6 ette nähtud teatis avaldati Euroopa Liidu Teatajas 13. augustil 2011, on menetlusse astumise avaldus esitatud kodukorra artikli 115 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul ja menetlusse astujal on kodukorra artikli 116 lõigetes 2–4 loetletud õigused.

14      Mis puudutab konfidentsiaalsustaotlusi, siis tuleb käesolevas menetlusstaadiumis piirduda üksnes menetlusdokumentide selliste versioonide avaldamisega, mille pooled on esitanud mittekonfidentsiaalsena. Nende taotluste põhjendatuse kohta tehakse vajaduse korral otsus hiljem lähtuvalt selles küsimuses esitatud vastuväidetest ja märkustest.

 Keeltekasutuse korrast erandi tegemise taotlus

15      Kodukorra artikli 35 lõike 3 viienda lõigu kohaselt võib EMP lepingu osalisriikidele, kes ei ole liikmesriigid, samuti EFTA järelevalveametile anda loa kasutada lisaks kohtumenetluse keelele ühte selle artikli lõikes 1 nimetatud keeltest, kui need riigid astuvad Üldkohtus läbivaatamisel olevas kohtuasjas menetlusse. Seda sätet kohaldatakse nii kirjalikele dokumentidele kui ka suulistele pöördumistele.

16      Käesoleval juhul on inglise keel, mille kasutamiseks EFTA järelevalveamet luba taotleb, loetletud kodukorra artikli 35 lõikes 1.

17      Lisaks ei ole teised pooled EFTA järelevalveameti keeltekasutuse korrast erandi tegemise taotluse kohta märkusi esitanud.

18      Neil asjaoludel tuleb EFTA järelevalveametile anda luba kasutada kirjalikus ja suulises menetluses inglise keelt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (neljas koda)

määrab:

1.      Anda Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveametile luba astuda kohtuasjas T‑289/11 menetlusse Euroopa Komisjoni nõuete toetuseks.

2.      Kohtusekretär edastab EFTA järelevalveametile kõigi menetlusdokumentide mittekonfidentsiaalse versiooni.

3.      Anda EFTA järelevalveametile tähtaeg konfidentsiaalsustaotluse kohta võimalike märkuste esitamiseks. Konfidentsiaalsustaotluste põhjendatuse kohta tehakse otsus edaspidi.

4.      Anda EFTA järelevalveametile tähtaeg menetlusse astuja seisukohtade esitamiseks, ilma et see piiraks võimalust neid seisukohti vajaduse korral täiendada pärast konfidentsiaalsustaotluste põhjendatuse kohta otsuse tegemist.

5.      Anda EFTA järelevalveametile luba kasutada kirjalikus ja suulises menetluses inglise keelt.

6.      Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kuulutatud 19. jaanuaril 2012 Luxembourgis.

Kohtusekretär

 

      Koja esimees

E. Coulon

 

      I. Pelikánová


* Kohtumenetluse keel: saksa.