Language of document : ECLI:EU:T:2012:20

SKLEP SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 19. januarja 2012(*)

„Intervencija – Jezikovna ureditev – Nadzorni organ Efta – Zaupnost“

V zadevi T‑289/11,

Deutsche Bahn AG s sedežem v Berlinu (Nemčija),

DB Mobility Logistics AG s sedežem v Berlinu,

DB Energie GmbH s sedežem v Frankfurtu na Majni (Nemčija),

DB Schenker Rail GmbH s sedežem v Mainzu (Nemčija),

DB Schenker Rail Deutschland AG s sedežem v Mainzu,

ki jih zastopajo W. Deselaers, O. Mross in J. Brückner, odvetniki,

tožeče stranke,

proti

Evropski komisiji, ki jo zastopajo L. Malferrari, N. von Lingen in R. Sauer, zastopniki,

tožena stranka,

katere predmet je predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2011) 1774 z dne 14. marca 2011, s katero je bilo družbam Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH in DB Schenker Rail Deutschland AG odrejeno, naj se podredijo pregledu v skladu s členom 20(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (zadevi COMP/39.678 in COMP/39.731), ki je bila sprejeta v okviru postopka na podlagi člena 102 PDEU in člena 54 Sporazuma o EGP in se nanaša na sektor železniškega prometa in pomožne storitve,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi I. Pelikánová, predsednica, K. Jürimäe, sodnica, in M. van der Woude (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: E. Coulon,

sprejema naslednji

Sklep

1        Tožeče stranke, Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Schenker Rail GmbH in DB Schenker Rail Deutschland AG so 7. junija 2012 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložile tožbo, s katero predlagajo, prvič, naj se Odločba Komisije C(2011) 1774 z dne 14. marca 2011, s katero jim je bilo odrejeno, naj se podredijo pregledu v skladu s členom 20(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (zadevi COMP/39.678 in COMP/39.731), razglasi za nično, drugič, naj se razveljavijo vsi ukrepi, sprejeti na podlagi pregleda, ki je potekal na podlagi navedene odločbe, in tretjič, naj se Evropski komisiji odredi vrnitev vseh prepisov dokumentov, ki jih je naredila med navedeno preiskavo.

2        Nadzorni organ Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) (v nadaljevanju: Organ Efta) je v vlogi, vloženi v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 13. septembra 2011, predlagal dopustitev intervencije v tej zadevi v podporo predlogom Komisije na podlagi člena 115 Poslovnika Splošnega sodišča in člena 40, tretji odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije, ki se uporabi za postopek pred Splošnim sodiščem v skladu s členom 53, prvi odstavek, Statuta Sodišča. Poleg tega je na podlagi člena 35(3), peti pododstavek, Poslovnika zaprosil, da se mu dovoli uporaba angleščine kot jezika postopka v pisnem in ustnem postopku.

3        Predlog za intervencijo je bil strankam vročen v skladu s členom 116(1) Poslovnika.

4        Tožeče stranke in Komisija so v dopisih z dne 21. in 24. oktobra 2010 navedle, da nimajo stališč o predlogu za intervencijo Organa Efta. Vendar so vložile predlog za zaupno obravnavanje nekaterih delov spisa, ki se nanašajo na Organ Efta.

5        Predsednik četrtega senata je v skladu s členom 116(1), tretji pododstavek, Poslovnika predlog za intervencijo odstopil Splošnemu sodišču (četrti senat).

 Predlog za intervencijo

6        Države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL 1994, L 1, str. 3), ki niso države članice, in Organ Efta lahko v skladu s členom 40, tretji odstavek, Statuta Sodišča brez poseganja v drugi odstavek tega člena intervenirajo v sporih, predloženih Splošnemu sodišču, če se ti nanašajo na eno od področij uporabe tega sporazuma.

7        V skladu s tem drugim odstavkom lahko fizične ali pravne osebevključno z Organom Efta, intervenirajo v sporih pred Splošnim sodiščem, če utemeljijo interes za njihovo rešitev, izključeni pa so spori med državami članicami, med institucijami Evropske unije ali med zadnjenavedenimi in državami članicami.

8        V tem primeru, prvič, obravnavana zadeva kot spor med podjetjem in institucijo Unije ne spada med vrste zadev, glede katerih so intervencije fizičnih ali pravnih oseb izrecno izključene na podlagi tega drugega odstavka.

9        Drugič, v členu 40, tretji odstavek, Statuta je pojasnjeno, v katerih okoliščinah, razen tistih, ki so izključene na podlagi drugega odstavka tega člena, imajo države pogodbenice Sporazuma o EGP, ki niso države članice, ter Organ Efta domnevni interes za rešitev spora, in sicer, če se ta spor nanaša na področja uporabe tega sporazuma (glej po analogiji sklep predsednika Sodišča z dne 15. julija 2010 v zadevi Komisija proti Portugalski, C‑493/09, neobjavljen v ZOdl., točka 11).

10      V zvezi s tem, prvič, Organ Efta trdi, da se spor nanaša zlasti na razlago Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 [ES] in 82 [ES] (UL 2003, L 1, str. 1), Listine temeljnih pravic Evropske unije, razglašene 7. decembra 2000 v Nici (UL C 364, str. 1), in Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisane v Rimu 4. novembra 1950 (v nadaljevanju: EKČP). Drugič, poudarja, da nadzor nad protikonkurenčnimi ravnanji spada na eno od področij uporabe Sporazuma o EGP, saj besedilo členov 53 in 54 Sporazuma o EGP v bistvu ustreza besedilu členov 101 PDEU in 102 PDEU, Organ Efta pa je na podlagi člena 55 Sporazuma o EGP pooblaščen, da protikonkurenčna ravnanja preiskuje tako kot Komisija v Uniji. Poleg tega, poglavje II Protokola 4 k Sporazumu med državami Efte o vzpostavitvi nadzornega organa in sodišča, v bistvu ustreza Uredbi št. 1/2003. Dodaja, da je iz sodne prakse Sodišča Efta razvidno, da je treba določbe Sporazuma o EGP razlagati glede na temeljne pravice, katerih pomemben vir razlage sta EKČP in sodna praksa Evropskega sodišča o človekovih pravicah.

11      Te ugotovitve je treba potrditi.

12      Zato je treba predlogu za intervencijo Organa Efta ugoditi.

13      Ker je bilo sporočilo v Uradnem listu Evropske unije, na katero se nanaša člen 24(6) Poslovnika, objavljeno 13. avgusta 2011, je bil predlog za intervencijo vložen v roku, določenem v členu 115(1) Poslovnika, in pravice intervenienta bodo take, kot jih določa člen 116, od (2) do (4), Poslovnika.

14      Kar zadeva predloge za zaupno obravnavanje, mora biti predložitev procesnih dokumentov na tej stopnji omejena na nezaupne različice, ki jih predložijo stranke. Odločitev o utemeljenosti predlogov za zaupno obravnavanje bo glede na okoliščine primera sprejeta na koncu, glede na ugovore ali stališča, ki jih bo mogoče predložiti o tem.

 Predlog za odstopanje od jezikovne ureditve

15      V skladu s členom 35(3), peti pododstavek, Poslovnika lahko države pogodbenice Sporazuma o EGP, ki niso države članice, in Organ Efta uporabljajo drug jezik, kot je naveden v členu 35(1) Poslovnika, kadar intervenirajo v postopku, ki poteka pred Splošnim sodiščem. Ta določba se nanaša na pisne in na ustne izjave.

16      V tem primeru je angleščina, za uporabo katere je zaprosil Organ Efta, določena v členu 35(1) Poslovnika.

17      Poleg tega druge stranke niso predložile stališč o predlogu Organa Efta za odstopanje od jezikovne ureditve.

18      V teh okoliščinah je treba Organu Efta odobriti uporabo angleščine v pisnem in ustnem postopku.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

sklenilo:

1.      Nadzornemu organu Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta) se odobri intervencija v zadevi T‑289/11 v podporo predlogom Evropske komisije.

2.      Sodni tajništvo je Nadzornemu organu Efta poslalo nezaupno različico celotnega procesnega gradiva.

3.      Nadzornemu organu Efta se določi rok za predložitev morebitnih stališč o predlogih za zaupno obravnavanje. Odločitev o utemeljenosti teh predlogov se pridrži.

4.      Nadzornemu organu Efta se določi rok za predložitev vloge za intervencijo, ki jo bo lahko po odločitvi o utemeljenosti predlogov za zaupno obravnavanje glede na okoliščine primera naknadno dopolnil.

5.      Nadzornemu organu Efta se odobri uporaba angleščine v pisnem in ustnem postopku.

6.      Odločitev o stroških se pridrži.

V Luxembourgu, 19. januarja 2012.

Sodni tajnik

 

       Predsednica

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Jezik postopka: nemščina.