Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.9.2011 (Bundesarbeitsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Reinhard Prigge, Michael Fromm ja Volker Lambach v. Deutsche Lufthansa AG

(Asia C-447/09)1

(Direktiivi 2000/78/EY - 2 artiklan 5 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohta - Ikään perustuvan syrjinnän kielto - Liikennelentäjät - Työehtosopimus - Lauseke, jonka perusteella työsopimukset lakkaavat automaattisesti 60 vuoden iässä)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Reinhard Prigge, Michael Fromm ja Volker Lambach

Vastaaja: Deutsche Lufthansa AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Bundesarbeitsgericht - Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 2 artiklan 5 kohdan, 4 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan tulkinta - Ikään liittyvän syrjinnän kielto - Tämän sääntelyn yhteensopivuus sellaisen työehtosopimuksen kanssa, jossa lentoturvallisuussyistä määrätään, että lentäjän työsopimus päättyy automaattisesti sen kuukauden lopussa, jonka aikana lentäjä täyttää 60 vuotta

Tuomiolauselma

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 5 kohtaa on tulkittava niin, että jäsenvaltiot voivat valtuutussääntöjen avulla sallia sen, että työmarkkinaosapuolet toteuttavat 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä tässä säännöksessä tarkoitetuilla aloilla, jotka kuuluvat työehtosopimusten soveltamisalaan, edellyttäen, että nämä valtuutussäännöt ovat riittävän täsmällisiä sen takaamiseksi, että mainitut toimenpiteet täyttävät mainitun 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen toimenpide, jolla vahvistetaan 60 vuoden ikäraja, josta lähtien lentäjät eivät voi enää harjoittaa ammattitoimintaansa, vaikka kansallisissa ja kansainvälisissä säännöstöissä täksi iäksi vahvistetaan 65 vuotta, ei ole samassa 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu yleisen turvallisuuden ja terveyden turvaamiseksi tarpeellinen toimenpide.

Direktiivin 2000/78 4 artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että sen kanssa on ristiriidassa se, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa työehtosopimuslausekkeessa vahvistetaan 60 vuoden ikäraja, josta lähtien lentäjien ei enää katsota omaavan fyysisiä kykyjä heidän ammattitoimintansa harjoittamiseksi, vaikka kansallisissa ja kansainvälisissä säännöstöissä täksi iäksi vahvistetaan 65 vuotta.

Direktiivin 2000/78 6 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa on tulkittava niin, että lentoliikenteen turvallisuus ei ole tässä säännöksessä tarkoitettu oikeutettu tavoite.

____________

1 - EUVL C 24, 30.1.2010.