Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesarbeitsgericht (Tyskland)) - Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach mot Deutsche Lufthansa AG

(Mål C-447/09)(1)

(Direktiv 2000/78/EG - Artiklarna 2.5, 4.1 och 6.1 - Förbud mot åldersdiskriminering - Trafikflygare - Kollektivavtal - Klausul enligt vilken anställningsavtalet automatiskt upphör vid 60 års ålder)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Reinhard Prigge, Michael Fromm, Volker Lambach

Motpart: Deutsche Lufthansa AG

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Bundesarbeitsgericht - Tolkning av artiklarna 2.5, 4.1 och 6.1 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EUT L 303, s. 16) - Förbud mot åldersdiskriminering - Denna reglerings förenlighet med ett kollektivavtal i vilken det, av flygsäkerhetsskäl, föreskrivs att en pilots anställningskontrakt automatiskt sägs upp den månad då piloten fyller 60 år

Domslut

Artikel 2.5 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet ska tolkas enligt följande. Medlemsstaterna får införa bestämmelser som bemyndigar arbetsmarknadens parter att föreskriva sådana åtgärder som avses i nämnda artikel 2.5 på de områden i bestämmelsen som omfattas av kollektivavtal och under förutsättning att bemyndigandena är så preciserade att de säkerställer att nämnda åtgärder uppfyller kraven i nämnda artikel 2.5. En sådan åtgärd som avses i det nationella målet, avseende fastställande av en högsta åldersgräns på 60 år för att få utöva pilotyrket, trots att denna gräns har fastställts till 65 år i nationell och internationell rätt, är inte nödvändig för den allmänna säkerheten och skyddet för hälsan i den mening som avses i nämnda artikel 2.5.

Artikel 4.1 i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att den utgör hinder för en sådan kollektivavtalsklausul som avses i det nationella målet, i vilken det fastställs en åldersgräns på 60 år, efter vilken ålder piloter inte längre anses besitta de fysiska förmågor som krävs för att utöva sitt yrke, trots att denna åldersgräns i nationell och internationell rätt har fastställts till 65 år.

Artikel 6.1 första stycket i direktiv 2000/78 ska tolkas så, att flygsäkerhet inte utgör ett berättigat mål i den mening som avses i denna bestämmelse.

____________

1 - ) EUT C 24, 30.1.2010.