Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 24 juli 2013 – Art & Allposters International BV, andere partij: Stichting Pictoright

(Zaak C-419/13)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Hoge Raad der Nederlanden

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekster: Art & Allposters International BV

Andere partij: Stichting Pictoright

Prejudiciële vragen

Beheerst artikel 4 van de Auteursrechtrichtlijn1 het antwoord op de vraag of het distributierecht van de auteursrechthebbende kan worden uitgeoefend ten aanzien van een reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER is verkocht en geleverd, indien deze reproductie nadien een wijziging ten aanzien van de vorm heeft ondergaan en in die vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht?

a)     Indien het antwoord op vraag 1) bevestigend luidt, is dan de omstandigheid dat sprake is van een wijziging als in vraag 1) bedoeld, van betekenis voor het antwoord op de vraag of uitputting als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de Auteursrechtrichtlijn wordt verhinderd of doorbroken?

b)     Indien het antwoord op vraag 2 a) bevestigend luidt, welke maatstaven dienen dan te worden aangelegd om van een wijziging ten aanzien van de vorm van de reproductie te spreken die uitputting als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de Auteursrechtrichtlijn verhindert of doorbreekt?

c)    Laten die maatstaven ruimte voor de in het nationale recht in Nederland ontwikkelde maatstaf, inhoudende dat van uitputting niet langer sprake is op de enkele grond dat de wederverkoper de reproducties een andere vorm heeft gegeven en ze in die vorm onder het publiek heeft verspreid (Hoge Raad 19 januari 1979, NJ 1979/412, Poortvliet)?

____________

1     Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10).