Language of document :

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 december 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation - Frankrijk) – Concurrence SARL/Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

(Zaak C-618/15)1

[Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechterlijke bevoegdheid – Verbintenissen uit onrechtmatige daad – Selectief distributienetwerk – Onlinedoorverkoop buiten een netwerk – Vordering tot staking van de onrechtmatige verstoring – Aanknopingspunt]

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour de cassation

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Concurrence SARL

Verwerende partijen: Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

Dictum

Artikel 5, punt 3, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat teneinde vast te stellen welke rechter op grond van deze bepaling bevoegd is om kennis te nemen van een aansprakelijkheidsvordering wegens schending van het verbod op verkoop buiten een selectief distributienetwerk doordat producten die onder dit netwerk vallen worden aangeboden op websites die in verschillende lidstaten actief zijn, de plaats waar de schade zich heeft voorgedaan moet worden geacht het grondgebied te zijn van de lidstaat die dit verbod op verkoop beschermt via de betrokken vordering, op welk grondgebied de verzoeker stelt dat zijn verkoop is gedaald.

____________

1 PB C 38 van 1.2.2016.