Language of document : ECLI:EU:C:2005:116

Arrêt de la Cour

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
24 päivänä helmikuuta 2005 (1)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2000/43/EY – Määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

Asiassa C-327/04,

jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevasta kanteesta, joka on nostettu 27.7.2004,

Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään D. Martin ja M. Huttunen, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

Suomen tasavalta, asiamiehenään T. Pynnä,

vastaajana,YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. Silva de Lapuerta sekä tuomarit J. Makarczyk ja J. Klučka (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavantuomion1
Euroopan yhteisöjen komissio on kanteellaan vaatinut yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen tasavalta ei ole noudattanut rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (EYVL L 180, s. 22) mukaisia velvollisuuksiaan, koska se ei ole saattanut voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan osalta tai ei ainakaan ole ilmoittanut niitä komissiolle.

2
Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 19.7.2003 ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3
Koska komissiolle ei ollut ilmoitettu direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettuja suomalaisia oikeussääntöjä, se aloitti EY 226 artiklassa tarkoitetun jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntiä koskevan menettelyn. Kehotettuaan virallisella huomautuksella Suomen tasavaltaa esittämään huomautuksensa komissio antoi 5.2.2004 perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomen tasavaltaa toteuttamaan lausunnon noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden kuukauden kuluessa lausunnon tiedoksiantamisesta.

4
Suomen viranomaiset vastasivat perusteltuun lausuntoon 31.3.2004 päiväämällään kirjeellä ja totesivat, että direktiivin täytäntöönpanoa valmisteltiin Ahvenanmaan maakuntahallinnossa.

5
Koska komissio ei saanut Suomen viranomaisilta tietoja, joiden perusteella se olisi voinut katsoa, että direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet oli toteutettu, se päätti nostaa esillä olevan kanteen.

6
Suomen tasavalta on vastauksessaan tunnustanut kanteen perustelluksi.

7
Näin ollen on todettava, että Suomen tasavalta on jättänyt täyttämättä sille direktiivin mukaan kuuluvat velvoitteet, koska se ei ole antanut määräajassa direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan osalta.


Oikeudenkäyntikulut

8
Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska Suomen tasavalta on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Suomen tasavalta on jättänyt täyttämättä sille direktiivin mukaan kuuluvat velvoitteet, koska se ei ole antanut määräajassa rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan osalta.

2)
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


Allekirjoitukset


1
Oikeudenkäyntikieli: suomi.