Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

16 september 2010

Zaak F‑90/09

Frédéric Ernotte

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Ernotte primair vraagt om de Commissie te veroordelen tot vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden als gevolg van de onredelijke termijn waarbinnen zij de procedures heeft afgehandeld strekkende tot erkenning dat het infarct dat hij op 28 augustus 2002 had, door een ongeval en het beroep was veroorzaakt.

Beslissing: Zaak F‑90/09, Ernotte/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal verzoeker het forfaitaire bedrag van 10 000 EUR betalen, welk bedrag ook de door hem gemaakte advocaatkosten omvat.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)