Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

zo 16. septembra 2010

Vec F‑90/09

Frédéric Ernotte

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou F. Ernotte navrhuje v prvom rade zaviazanie Komisie na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi neprimerane dlhou dobou konania týkajúceho sa uznania, že infarkt, ktorý prekonal 28. augusta 2002, mal charakter úrazu

Rozhodnutie: Vec F‑90/09, Ernotte/Parlament, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Komisia zaplatí žalobcovi paušálnu sumu vo výške 10 000 eur, v tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na advokáta, ktoré žalobca znášal.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok69)