Language of document : ECLI:EU:C:2011:505

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 21. júla 2011 (*)

„Spoločná poľnohospodárska politika – Financovanie z EPUZF‑u – Nariadenia (ES) č. 1257/1999 a 817/2004 – Podpora Spoločenstva na rozvoj vidieka – Podpora agroenvironmentálnych výrobných metód – Iná agroenvironmentálna podpora než pomoc poskytnutá na zvieratá, ktorej udelenie je podmienené určitou hustotou stáda – Uplatnenie integrovaného systému spravovania a kontroly – Systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka – Povinnosť vnútroštátnych orgánov informovať o podmienkach oprávnenosti“

Vo veci C‑21/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Bíróság (Maďarsko) z 28. septembra 2009 a doručený Súdnemu dvoru 13. januára 2010, ktorý súvisí s konaním:

Károly Nagy

proti

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia D. Šváby, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (spravodajca) a J. Malenovský,

generálny advokát: J. Mazák,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        K. Nagy, osobne,

–        maďarská vláda, v zastúpení: M. Z. Fehér, Z. Tóth a K. Szíjjártó, splnomocnení zástupcovia,

–        Európska komisia, v zastúpení: G. von Rintelen a A. Sipos, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 24. marca 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Ú. v. ES L 160, s. 80; Mim. vyd. 03/025, s. 391), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 270, s. 70; Mim. vyd. 03/004, s. 338, ďalej len „nariadenie č. 1257/1999“), ako aj článku 68 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia č. 1257/1999 (Ú. v. EÚ L 153, s. 30; Mim. vyd. 03/046, s. 87).

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi K. Nagyom, poľnohospodárom, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (úrad pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ďalej len „MVH“) vo veci zamietnutia agroenvironmentálnej pomoci po tom, čo boli preskúmané informácie, ktoré K. Nagy poskytol pri podaní žiadosti o poskytnutie pomoci.

 Právny rámec

 Právo Únie

3        V kapitole VI nazvanej „[Agroenvironmentálne] opatrenia a životné podmienky zvierat“ článok 22 nariadenia č. 1257/1999 stanovuje:

„Podpora pre poľnohospodárske metódy navrhnuté na ochranu životného prostredia, zachovanie krajiny ([agroenvironmentálne] opatrenia) alebo zlepšenie životných podmienok zvierat má prispievať k dosiahnutiu cieľov spoločenstva týkajúcich sa poľnohospodárstva, životného prostredia a životných podmienok hospodárskych zvierat.

Touto podporou sa podporia:

b)      environmentálne priaznivé rozširovanie poľnohospodárstva a manažment pasienkových systémov s nízkou intenzitou;

c)      ochrana ohrozených poľnohospodárskych prostredí s vysokou prírodnou hodnotou;

…“

4        Článok 37 ods. 4 tohto nariadenia znie:

„Členské štáty môžu ustanoviť ďalšie alebo viac obmedzujúcich podmienok na poskytovanie podpory spoločenstva na rozvoj vidieka za predpokladu, že takéto podmienky sú v súlade s cieľmi a požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení.“

5        Článok 58 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 445/2002 z 26. februára 2002 stanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia č. 1257/1999 (Ú. v. ES L 74, s. 1; Mim. vyd. 03/035, s. 269) stanovuje, že identifikácia pozemkov a zvierat sa vykoná v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia Rady (EHS) č. 3508/92 z 27. novembra 1992, ktorým sa stanovuje integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci v spoločenstve (Ú. v. ES L 355, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 223).

6        Článok 5 nariadenia č. 3508/92, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 820/97 z 21. apríla 1997 (Ú. v. ES L 117, s. 1, ďalej len „nariadenie č. 3508/92“), stanovuje:

„Systém identifikácie a registrácie zvierat, ktoré prichádzajú do úvahy na poskytnutie pomoci podľa tohto nariadenia, sa vytvorí v súlade s článkami 4, 5, 6 a 8 smernice [Rady] 92/102/EHS [z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat (Ú. v. ES L 355, s. 32; Mim. vyd. 03/013, s. 232)], a nariadením (ES) č. 820/97.“ [neoficiálny preklad]

7        Podľa odôvodnenia č. 38 nariadenia č. 817/2004:

„Administratívne pravidlá by mali umožniť lepšie riadenie, monitorovanie a kontrolu podpory rozvoja vidieka. Z titulu jednoduchosti by sa mal všade tam, kde je to možné, uplatňovať integrovaný administratívny a kontrolný systém uvedený [integrovaný systém spravovania a kontroly – neoficiálny preklad] v hlave II kapitole IV nariadenia Rady (ES) [č.] 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá na schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa vytvárajú určité schémy podpory pre poľnohospodárov [a ktorým sa pozmeňujú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č: 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Ú. v. EÚ L 270, s. 1; Mim. vyd. 03/040, s. 269, ďalej len ‚integrovaný systém spravovania a kontroly‘)], na ktoré sú podrobné vykonávacie predpisy ustanovené nariadením Komisie (ES) [č.] 2419/2001 [z 11. decembra 2001 stanovujúcim podrobné pravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému pre určité programy pomoci spoločenstva, zriadeného nariadením Rady (EHS) č. 3508/92 (Ú. v. ES L 327, s. 11; Mim. vyd. 03/034, s. 308)].“

8        Článok 66 ods. 1 a 4 nariadenia č. 817/2004 uvádza:

„1.      V žiadostiach o podporu pre rozvoj vidieka na plochy alebo na zvieratá, ktoré sa podávajú oddelene od žiadostí o podporu podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 2419/2001, musia byť uvedené všetky plochy a zvieratá v podniku, ktoré sú dôležité pre kontrolu žiadostí na základe daného opatrenia vrátane tých, na ktoré sa nežiada žiadna podpora.

4.      Zvieratá a pozemky musia byť identifikované v súlade s článkami 18 a 20 nariadenia [ES] č. 1782/2003.“

9        Článok 67 nariadenia č. 817/2004 stanovuje:

„Prvotné žiadosti o zapojenie sa do schémy a následné žiadosti o platbu sa skontrolujú spôsobom, ktorý zabezpečí efektívne overenie súladu s podmienkami poskytnutia podpory.

Členské štáty stanovia vhodné metódy a prostriedky na overenie každého podporného opatrenia, ako aj osôb, ktoré budú predmetom kontrol.

Ak je to vhodné, členské štáty využijú integrovaný administratívny a kontrolný systém [integrovaný systém spravovania a kontroly – neoficiálny preklad]…

…“

10      Článok 68 nariadenia č. 817/2004 stanovuje:

„Administratívne kontroly musia byť dôkladné a musia zahŕňať krížové kontroly, kdekoľvek je to vhodné, okrem iného s údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému [integrovaného systému spravovania a kontroly – neoficiálny preklad]. Musia sa týkať pozemkov a hospodárskych zvierat, na ktoré sa vzťahuje podporné opatrenie s cieľom zamedziť všetkým neoprávneným platbám podpory. Súlad s dlhodobými záväzkami je taktiež predmetom kontroly.“

11      V súlade s článkom 17 nariadenia č. 1782/2003 každý členský štát vytvorí integrovaný systém spravovania a kontroly.

12      Článok 18 nariadenia č. 1782/2003 znie:

„1.      Integrovaný systém [spravovania a kontroly] zahrnuje tieto prvky:

a)      počítačovú databázu;

b)      systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

c)      systém identifikácie a evidencie platobných nárokov, ako je uvedený v článku 21;

d)      žiadosti o podporu;

e)      integrovaný kontrolný systém [integrovaný systém kontroly – neoficiálny preklad];

f)      jednotný systém identifikácie každého poľnohospodára predkladajúceho žiadosť o podporu.

2.      V prípade použitia článkov 67, 68, 69, 70 a 71 integrovaný systém [spravovania a kontroly] zahrnuje systém identifikácie a evidencie zvierat zavedený v súlade so smernicou 92/102/EHS… a s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady] (ES) č. 1760/2000 [zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, s. 1; Mim. vyd. 03/030, s. 248)].“

13      Článok 20 nariadenia č. 1782/2003 definuje systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

14      Článok 16 ods. 3 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 141, s. 18; Mim. vyd. 03/044, s. 243), stanovuje:

„Členské štáty môžu zaviesť konkrétne postupy, ako sa údaje obsiahnuté v automatizovanej databáze zvierat hovädzieho dobytka môžu použiť na účely žiadosti o podporu za predpokladu, že automatizovaná databáza [elektronická databáza – neoficiálny preklad] zvierat hovädzieho dobytka poskytuje potrebnú istotu pre správny manažment príslušných režimov podpory. Takéto postupy môžu pozostávať zo systému podľa ktorého poľnohospodár môže požiadať o podporu na všetky zvieratá, v čase stanovenom členským štátom, kvalifikované v režime podpory na základe údajov obsiahnutých v automatizovanej databáze na podporu chovu zvierat hovädzieho dobytka. Členské štáty s týmto cieľom prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby:

a)      v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na príslušné režimy podpory, boli jasne identifikovateľné začiatočné a konečné dátumy retenčných období a aby boli poľnohospodárovi známe;

b)      poľnohospodár je poučený, že akékoľvek zvieratá, v prípade ktorých sa zistí, že nie sú správne označené alebo registrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka sa budú považovať za zvieratá v prípade ktorých sa zistili nedostatky v zmysle článku 59.

…“

15      Podľa článku 5 nariadenia č. 1760/2000 príslušný orgán členských štátov v súlade s článkami 14 a 18 smernice Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES 121, s. 1977; Mim. vyd. 03/001, s. 13) zostaví počítačovú databázu.

 Vnútroštátna právna úprava

16      Ustanovenie § 5 vyhlášky ministerstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 150/2004 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa udeľovania agroenvironmentálnej pomoci v rámci štátneho rozpočtu, ktorú spolufinancuje záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a ktorú upravuje národný plán pre rozvoj vidieka (Magyar Közlöny 2004/116, ďalej len „ministerská vyhláška 150/2004“), stanovuje, že pomoc možno poskytnúť v rámci agroenvironmentálnych programov spravovania pastvín.

17      Ustanovenie § 32 ods. 2 tejto ministerskej vyhlášky stanovuje podmienky oprávnenosti na získanie dotknutej pomoci, ktoré danému poľnohospodárovi ukladajú povinnosť jednak disponovať minimálne jedným hektárom pastvín v niektorých citlivých prírodných oblastiach uvedených v tomto ustanovení a jednak minimálne 0,2 kusmi dobytka na hektár na účely využívania pastvín.

18      Ustanovenie § 16 vyhlášky ministerstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 131/2004 o všeobecných ustanoveniach týkajúcich sa udeľovania agroenvironmentálnej pomoci v rámci štátneho rozpočtu, ktorú spolufinancuje záručná sekcia Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu a ktorú upravuje národný plán pre rozvoj vidieka (Magyar Közlöny 2004/127), znie:

„Údaje uvedené v žiadosti sa overujú v súlade s ustanoveniami článkov 66 až 70 nariadenia [č. 817/2004].“

19      Maďarský systém identifikácie a evidencie hovädzieho dobytka (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer, ďalej len „ENAR“) definuje § 2 vyhlášky ministerstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 99/2002 týkajúcej sa štítkovania hovädzieho dobytka a systému osobitnej identifikácie a evidencie hovädzieho dobytka (Magyar Közlöny 2002/135) ako systém osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, ktorý sa týka registrácie stád a zaručuje monitoring zvierat, pričom navyše predstavuje základ pre systém registrácie dotknutých špecializovaných oblastí (zdravie zvierat, podmienky chovu, regulácia trhu atď.).

20      Podľa § 3 tejto vyhlášky hovädzí dobytok musí byť na účely ich osobitnej identifikácie a evidencie zapísaný v národnej databáze.

21      Ustanovenie § 19 uvedenej vyhlášky spresňuje, že majiteľ zvierat je povinný použiť finančnú pomoc na riadnu a kvalifikovanú registráciu stáda alebo chovaných zvierat.

 Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

22      Dňa 26. novembra 2004 K. Nagy podal na MVH žiadosť o agroenvironmentálnu pomoc na obdobie piatich rokov.

23      Keďže táto pomoc spadá do operačného programu spravovania pastvín, podľa § 32 ods. 2 ministerskej vyhlášky č. 150/2004 podlieha podmienke disponovať minimálne 0,2 kusmi dobytka na hektár na účely využívania pastvín.

24      Vo svojej žiadosti o poskytnutie pomoci K. Nagy vyhlásil, že chová dvanásť kusov hovädzieho dobytka a táto pomoc mu bola vyplatená 10. augusta 2005, pokiaľ ide o hospodárky rok 2004/2005, a 6. októbra 2006, pokiaľ ide o hospodársky rok 2005/2006.

25      Kontrolami uskutočnenými na mieste 18. októbra 2006, ako aj krížovými kontrolami uskutočnenými v súvislosti so situáciou v čase podania žiadosti o poskytnutie pomoci bolo s použitím systému ENAR zistené, že dvanásť kusov dobytka uvedených v tejto žiadosti nebolo v čase jej podania zaregistrovaných.

26      Rozhodnutím z 15. decembra 2006 MVH konštatoval, že K. Nagy nespĺňa podmienky oprávnenosti na získanie spornej pomoci stanovené v § 32 ods. 2 ministerskej vyhlášky 150/2004, lebo na základe uskutočnených kontrol nebolo možné potvrdiť počet prihlásených zvierat v čase podania žiadosti o poskytnutie pomoci. V dôsledku toho MVH vylúčil K. Nagya z poskytnutia päťročnej agroenvironmentálnej pomoci a nariadil mu vrátiť sumy, ktoré mu už boli vyplatené, v celkovej výške 5 230 eur.

27      K. Nagy podal proti tomuto rozhodnutiu námietku na ministerstve pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktoré 10. augusta 2007 toto rozhodnutie potvrdilo, pričom sa opieralo o § 32 ods. 2 ministerskej vyhlášky 150/2004.

28      K. Nagy rozhodnutie uvedeného ministerstva napadol na Fővárosi Bíróság s tvrdením, že v čase podania žiadosti o poskytnutie pomoci choval počet zvierat požadovaný týmto ustanovením, nevedel však o existencii ENAR a o tom, že poskytnutie spornej pomoci je podmienené registráciou daných zvierat v tomto systéme, pretože mu v tejto súvislosti nebola poskytnutá žiadna informácia.

29      Keďže sa Fővárosi Bíróság domnieval, že je potrebné zistiť, či v prípade platieb viazaných na plochu možno považovať za dôveryhodné len údaje ENAR alebo či sa v tomto prípade príslušný orgán môže, prípadne musí, opierať o iné dôkazy, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1.      Možno článok 22 nariadenia [č. 1257/1999] a článok 68 nariadenia [č. 817/2004] vykladať v tom zmysle, že v prípade osobitných programov spravovania pastvín v rámci agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v článku 22 nariadenia č. 1257/1999 sa má kontrola údajov obsiahnutých v systéme ENAR… podľa článku 68 nariadenia [č. 817/2004] rozšíriť aj na pomoc viazanú na plochu, na ktorú sa vzťahuje podmienka určitej hustoty stáda?

2.      Možno vyššie uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že krížové kontroly v rámci integrovaného systému spravovania a kontroly sa majú uskutočňovať tiež v prípadoch, v rámci ktorých je podmienkou poskytnutia pomoci hustota stáda, aj keď pomoc nie je určená zvieratám?

3.      Možno vyššie uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že príslušný orgán pri posudzovaní pomoci viazanej na plochu môže, prípadne musí, kontrolovať, či sú podmienky poskytnutia pomoci splnené, nezávisle od systému ENAR?

4.      Akú kontrolnú povinnosť majú príslušné orgány na základe výkladu vyššie uvedených ustanovení pri vykonávaní kontroly a krížovej kontroly stanovenej vyššie uvedenými ustanoveniami Spoločenstva? Môže sa táto kontrolná povinnosť obmedziť výlučne na preskúmanie údajov obsiahnutých v systéme ENAR?

5.      Ukladajú vyššie uvedené ustanovenia vnútroštátnemu orgánu povinnosť informovať o podmienkach poskytnutia pomoci (napríklad povinnosť registrácie do systému ENAR)? V prípade kladnej odpovede, akým spôsobom a v akom rozsahu?“

 O prejudiciálnych otázkach

 O prvej a druhej otázke

30      Vnútroštátny súd sa svojou prvou a druhou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, v podstate pýta, či v prípade pomoci založenej na článku 22 nariadenia č. 1257/1999 a podmienenej hustotou dobytka toto ustanovenie a článok 68 nariadenia č. 817/2004 dovoľujú príslušným orgánom vykonať krížové kontroly s údajmi integrovaného systému spravovania a kontroly, presnejšie, vychádzať z údajov uvedených v databáze národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR.

31      V prvom rade treba uviesť, že článok 37 ods. 4 nariadenia č. 1257/1999 dovoľuje členským štátom stanoviť dodatočné alebo obmedzujúcejšie podmienky v oblasti poskytovania podpory Spoločenstva na účely rozvoja vidieka pod podmienkou, že sú v súlade s cieľmi a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. V tejto súvislosti článok 22 uvedeného nariadenia najmä stanovuje, že podpora sa poskytuje na poľnohospodárske metódy navrhnuté na ochranu životného prostredia a má sa ňou podporiť environmentálne priaznivé rozširovanie poľnohospodárstva a manažment pasienkových systémov s nízkou intenzitou.

32      Podmienka týkajúca sa hustoty stáda, ktorá je stanovená vnútroštátnou právnou úpravou na účely využívania pozemku nachádzajúceho sa v citlivej prírodnej oblasti ako pastviny, ktorej cieľom je zachovávať pastviny bohaté na rastliny a voľne žijúce živočíchy a ktorá sa uplatňuje na poskytovanie pomoci podľa článku 22 nariadenia č. 1257/1999, je preto v súlade s cieľmi a požiadavkami stanovenými týmto nariadením. Takáto podmienka predstavuje podmienku oprávnenosti na poskytnutie uvedenej pomoci v súlade s článkom 37 ods. 4 uvedeného nariadenia.

33      Ďalej treba uviesť, že článok 68 nariadenia č. 817/2004 stanovuje, že administratívna kontrola je dôkladná. Toto ustanovenie navyše spresňuje, že táto kontrola v každom náležitom prípade zahŕňa aj krížové kontroly s údajmi integrovaného systému spravovania a kontroly a že tieto kontroly sa týkajú pozemkov a zvierat, na ktoré sa vzťahuje podporné opatrenie, aby sa zabránilo akémukoľvek neoprávnenému vyplateniu podpory. Z odôvodnenia č. 38 tohto nariadenia navyše vyplýva, že administratívne pravidlá musia umožniť lepšie riadenie, monitorovanie a kontrolu podpory rozvoja vidieka, a pokiaľ je to možné, má sa z dôvodu jednoduchosti uplatňovať integrovaný systém spravovania a kontroly.

34      Z toho vyplýva, že členské štáty môžu uplatňovať uvedený článok 68 na pomoc poskytovanú podľa článku 22 nariadenia č. 1257/1999, ktorá podlieha podmienke týkajúcej sa hustoty stáda, pretože ide o podmienku oprávnenosti na poskytnutie tejto pomoci v súlade s uvedeným nariadením. Preto krížové kontroly týkajúce sa zvierat, na ktoré sa vzťahuje uvedená pomoc, sa v každom náležitom prípade vykonávajú s údajmi integrovaného systému spravovania a kontroly, ktorý členské štáty uplatňujú v súlade s článkom 67 ods. 1 tretím pododsekom nariadenia č. 817/2004.

35      V tejto súvislosti článok 66 ods. 4 nariadenia č. 817/2004 stanovuje, že identifikácia zvierat a pozemkov sa uskutočňuje v súlade s článkami 18 a 20 nariadenia č. 1782/2003. Osobitne článok 18 ods. 2 tohto posledného uvedeného nariadenia stanovuje, že integrovaný systém spravovania a kontroly zahŕňa systém identifikácie a registrácie zvierat zavedený v súlade so smernicou 92/102 a s nariadením č. 1760/2000.

36      Je potrebné pritom uviesť, že článok 18 ods. 2 nariadenia č. 1782/2003 sa podľa článku 156 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia uplatňuje na žiadosti o platby podané od kalendárneho roku 2005. Pokiaľ ide o skôr podané žiadosti, treba vychádzať z článku 58 ods. 4 nariadenia č. 444/2002, ktorý je svojím znením podobný zneniu článku 66 ods. 4 nariadenia č. 817/2004 a ktorý odkazuje na článok 5 nariadenia č. 3508/92, ktorý takisto odkazuje na takýto systém identifikácie a registrácie zvierat stanovený v súlade so smernicou 92/102 a s nariadením č. 820/97.

37      Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na prvú a druhú otázku odpovedať, že pokiaľ ide o pomoc založenú na článku 22 nariadenia č. 1257/1999 a podmienenú hustotou dobytka, toto ustanovenie a článok 68 nariadenia č. 817/2004 umožňujú príslušným orgánom vykonať krížové kontroly s údajmi integrovaného systému spravovania a kontroly, presnejšie vychádzať z údajov uvedených v databáze národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR.

 O tretej a štvrtej otázke

38      Vnútroštátny súd sa svojou treťou a štvrtou otázkou, ktoré treba tiež preskúmať spoločne, v podstate pýta, či článok 22 nariadenia č. 1257/1999 a článok 68 nariadenia č. 817/2004 dovoľujú príslušným orgánom pri kontrole podmienok oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v uvedenom článku 22 skúmať len údaje z národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR, na účely zamietnutia tejto pomoci, alebo v opačnom prípade, či tieto ustanovenia ukladajú uvedeným orgánom povinnosť vykonať iné kontroly, prípadne určiť ich povahu.

39      V prvom rade, pokiaľ ide o podmienky oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v článku 22 nariadenia č. 1257/1999, treba uviesť, že článok 68 nariadenia č. 817/2004 stanovuje, že administratívna kontrola je dôkladná a v každom náležitom prípade zahŕňa aj krížové kontroly s údajmi integrovaného systému spravovania a kontroly.

40      Dôležitosť tohto integrovaného systému spravovania a kontroly navyše zdôrazňuje odôvodnenie č. 38 nariadenia č. 817/2004, ktoré stanovuje, že sa má uplatňovať tento integrovaný systém. Takisto článok 66 ods. 1 a 4 a článok 67 ods. 1 tretí pododsek tohto nariadenia odkazujú na uvedený integrovaný systém, ktorý slúži najmä na identifikáciu zvierat chovaných na statku. Ako vyplýva z bodov 35 a 36 tohto rozsudku, integrovaný systém zahŕňa najmä systém identifikácie a registrácie zvierat.

41      Ďalej treba uviesť, že tento systém identifikácie a registrácie zvierat musí byť účinný a úplne spoľahlivý, aby mohli príslušné orgány bez meškania v prípade infekcie kedykoľvek zistiť pôvod zvieraťa a ihneď prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie ohrozenia verejného zdravia (pozri rozsudok z 24. mája 2007, Maatschap Schonewille‑Prins, C‑45/05, Zb. s. I‑3997, bod 41). Na to, aby bolo možné splniť túto požiadavku neustálej účinnosti a spoľahlivosti, chovateľom zvierat je uložená povinnosť zaregistrovať ich hovädzí dobytok v elektronickej databáze uvedeného systému.

42      Z toho vyplýva, že cieľom elektronickej databázy systému identifikácie a registrácie zvierat je zabezpečiť účinné zistenie pôvodu týchto zvierat v reálnom čase, ktoré je z dôvodov verejného zdravia zásadné (pozri Maatschap Schonewille‑Prins, už citovaný, bod 50). Táto databáza má byť preto úplne spoľahlivá. Z toho vyplýva, že uvedená databáza sama osebe môže potvrdiť, že sú splnené podmienky oprávnenosti na poskytnutie dotknutej pomoci, o akú ide v prípade hustoty stáda.

43      Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na tretiu a štvrtú otázku odpovedať tak, že článok 22 nariadenia č. 1257/1999 a článok 68 nariadenia č. 817/2004 umožňujú príslušným orgánom pri kontrole podmienok oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v uvedenom článku 22 skúmať len údaje z národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR, na účely zamietnutia tejto pomoci, pričom nie je nevyhnutné, aby vykonali iné kontroly.

 O piatej otázke

44      Vnútroštátny súd sa svojou piatou otázkou pýta, či článok 22 nariadenia č. 1257/1999 a článok 68 nariadenia č. 817/2004 ukladá vnútroštátnym orgánom povinnosť informovať o podmienkach oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v článku 22 a podmienenej hustotou stáda, a prípadne určiť povahu a rozsah takejto povinnosti.

45      V tejto súvislosti treba uviesť, že ani článok 22 nariadenia č. 1257/1999, ani článok 68 nariadenia č. 817/2004 a ani nijaké iné ustanovenie týchto nariadení neukladá vnútroštátnym orgánom takúto povinnosť.

46      Z článku 16 ods. 3 druhého pododseku nariadenia č. 796/2004 však vyplýva, že pokiaľ ide o podmienky uplatňujúce sa na žiadosti o poskytnutie pomoci na zvieratá, členské štáty môžu zaviesť systém, ktorý by umožňoval poľnohospodárom požiadať o poskytnutie pomoci pre všetky zvieratá, pre ktoré sa môže poskytnúť dotknutá pomoc, a to na základe informácií obsiahnutých v elektronickej databáze týkajúcej sa hovädzieho dobytka, akou je ENAR. Toto ustanovenie spresňuje, že v takomto prípade musia členské štáty prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že poľnohospodár bude poučený o tom, že akékoľvek zviera, pri ktorom sa zistí, že nie je správne označené alebo registrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka, sa započíta medzi zvieratá, pri ktorých sa zistili nedostatky s právnymi následkami, akými je zníženie alebo vylúčenie dotknutej pomoci.

47      Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora zásada rovnosti zaobchádzania alebo zákazu diskriminácie upravená v článku 20 Charty základných práv Európskej únie vyžaduje, aby sa v porovnateľných situáciách nepostupovalo rozdielne a v rozdielnych rovnako, ak takýto postup nie je objektívne odôvodnený (pozri najmä rozsudky zo 17. júla 1997, National Farmers’ Union a i., C‑354/95, Zb. s. I‑4559, bod 61; z 11. novembra 2010, Grootes, C‑152/09, Zb. s. I‑11285, bod 66, ako aj z 1. marca 2011, Association belge des Consommateurs Test‑Achats a i., C‑236/09, Zb. s. I‑773, bod 28).

48      V tomto prípade je potrebné konštatovať, že poľnohospodári, ktorí podali žiadosť na účely získania pomoci stanovenej v článku 22 nariadenia č. 1257/1999 a podmienenej hustotou stáda, a tí, ktorí podali žiadosť o poskytnutie pomoci na zvieratá, sú v porovnateľnej situácii, pokiaľ ide o právne účinky, a to v dôsledku neuskutočnenej identifikácie alebo nesprávnej registrácie v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR.

49      Podobne ako poslední uvedení poľnohospodári aj poľnohospodári, ktorí podali žiadosť na účely získania pomoci stanovenej v článku 22 nariadenia č. 1257/1999 a podmienenej hustotou stáda a ktorí nekonajú v súlade s pravidlami identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, musia znášať tie isté právne následky, pretože, ako vyplýva z bodu 43 tohto rozsudku, príslušné orgány môžu pri skúmaní podmienok oprávnenosti na poskytnutie tejto pomoci, najmä podmienky týkajúcej sa hustoty stáda, vychádzať na účely zamietnutia uvedenej pomoci len s údajov národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR.

50      Za týchto podmienok by bolo v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania, aby sa situácia poľnohospodárov, ktorí podali žiadosť na účely získania pomoci stanovenej v článku 22 nariadenia č. 1257/1999, ktorá podlieha podmienke hustoty stáda, a situácia poľnohospodárov, ktorí podali žiadosť o poskytnutie pomoci na zvieratá, posudzovala odlišne, pričom len poslední uvedení poľnohospodári majú právo byť informovaní vnútroštátnymi orgánmi o tom, že akékoľvek zviera, pri ktorom sa zistí, že nie je správne označené alebo registrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka, sa započíta medzi zvieratá, pri ktorých sa zistili nedostatky s právnymi následkami, akými je zníženie alebo vylúčenie dotknutej pomoci. Navyše toto rozdielne zaobchádzanie by nebolo objektívne odôvodnené.

51      Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba na piatu otázku odpovedať, že článok 22 nariadenia č. 1257/1999 a článok 68 nariadenia č. 817/2004, ktoré treba vykladať s prihliadnutím na článok 16 nariadenia č. 796/2004, ukladajú vnútroštátnym orgánom, ktoré na účely kontroly splnenia podmienok oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v uvedenom článku 22 a podmienenej hustotou stáda skúmajú len údaje z národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je ENAR, povinnosť informovať o týchto podmienkach oprávnenosti, ktorá spočíva v poučení poľnohospodára žiadajúceho o túto pomoc, že akékoľvek zviera, pri ktorom sa zistí, že nie je správne označené alebo registrované v tomto národnom systéme, sa započíta medzi zvieratá, pri ktorých sa zistili nedostatky s právnymi následkami, akými je zníženie alebo vylúčenie dotknutej pomoci.

 O trovách

52      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

1.      Pokiaľ ide o pomoc založenú na článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003, a podmienenú hustotou stáda, toto ustanovenie a článok 68 nariadenia Komisie (ES) č. 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia č. 1257/1999, umožňujú príslušným orgánom vykonať krížové kontroly s údajmi integrovaného systému spravovania a kontroly, presnejšie vychádzať z údajov uvedených v databáze národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je maďarský systém osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer).

2.      Článok 22 nariadenia č. 1257/1999 v znení zmien a doplnení a článok 68 nariadenia č. 817/2004 umožňujú príslušným orgánom pri kontrole podmienok oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v uvedenom článku 22 skúmať na účely zamietnutia tejto pomoci len údaje z národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je maďarský systém osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, pričom nie je nevyhnutné, aby vykonali iné kontroly.

3.      Článok 22 nariadenia č. 1257/1999 v znení zmien a doplnení a článok 68 nariadenia č. 817/2004, ktoré treba vykladať s prihliadnutím na článok 16 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady č. 1782/2003, ukladajú vnútroštátnym orgánom, ktoré na účely kontroly splnenia podmienok oprávnenosti na poskytnutie agroenvironmentálnej pomoci stanovenej v uvedenom článku 22 a podmienenej hustotou stáda skúmajú len údaje z národného systému osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, akým je maďarský systém osobitnej identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, povinnosť informovať o týchto podmienkach oprávnenosti, ktorá spočíva v poučení poľnohospodára žiadajúceho o túto pomoc, že akékoľvek zviera, pri ktorom sa zistí, že nie je správne označené alebo registrované v tomto národnom systéme, sa započíta medzi zvieratá, pri ktorých sa zistili nedostatky s právnymi následkami, akými je zníženie alebo vylúčenie dotknutej pomoci.

Podpisy


* Jazyk konania: maďarčina.