Language of document : ECLI:EU:F:2010:74

PERSONALERETTENS DOM (Tredje Afdeling)

1. juli 2010

Sag F­40/09

Radek Časta

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — generel udvælgelsesprøve — afslag på adgang til den mundtlige prøve — anmodning om fornyet gennemgang — begrundelsespligt — krav om erhvervserfaring — attest fremlagt for sent — ligebehandlingsprincippet — annullationssøgsmål — erstatningssøgsmål«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Radek Časta har nedlagt påstand dels om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 22. december 2008 om at stadfæste den afgørelse, som udvælgelseskomitéen for EPSO/AD/107/07 inden for det juridiske område traf den 9. juni 2008 om ikke at give ham adgang til de mundtlige prøver, dels om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, han hævder at have lidt som følge af denne afgørelse.

Udfald: Kommissionen frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — søgsmål — akt, der indeholder et klagepunkt — afgørelse truffet efter fornyet behandling af en tidligere afgørelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 1)

2.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelseskomité — afslag på deltagelse i prøverne — begrundelsespligt — rækkevidde

(Tjenestemandsvedtægten, art. 25, stk. 2)

3.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — meddelelse om udvælgelsesprøve — formål

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 1, stk. 1)

4.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — adgangsbetingelser — fastsat i meddelelsen om udvælgelsesprøve — udvælgelseskomitéens vurdering af ansøgernes faglige erfaring — domstolsprøvelse — grænser

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 2 og 5)

5.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — udvælgelseskriterier — ansøgernes faglige erfaring

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 5)

6.      Tjenestemænd — udvælgelsesprøve — udvælgelsesprøve på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver — adgangsbetingelser — fremlæggelse af dokumentation for at få adgang til prøverne

(Tjenestemandsvedtægten, bilag III, art. 2 og 5)

7.      Tjenestemænd — ligebehandling — grænser — ulovligt tildelt fordel

8.      Tjenestemænd — søgsmål — erstatningspåstand tilknyttet en annullationspåstand — afvisning af annullationspåstanden medfører afvisning af erstatningspåstanden

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

1.      Når en ansøger, hvis ansøgning om adgang til en udvælgelsesprøve, der afholdes af Unionens institutioner, er blevet afvist, anmoder om en fornyet vurdering af denne afgørelse på grundlag af en konkret bindende administrativ bestemmelse, er det den afgørelse, udvælgelseskomitéen har truffet efter en fornyet behandling, der er den bebyrdende akt som omhandlet i vedtægtens artikel 90, stk. 2, eller i givet fald vedtægtens artikel 91, stk. 1. Det er ligeledes afgørelsen, der er truffet efter en fornyet behandling, der får klage- og søgsmålsfristen til at løbe, uden at det er nødvendigt at vurdere, om afgørelsen i et sådant tilfælde muligvis kan anses for en rent bekræftende akt.

(jf. præmis 27)

Henvisning til:

Retten: 23. januar 2002, sag T­386/00, Gonçalves mod Parlamentet, Sml. Pers. I­A, s. 13, og II, s. 55, præmis 39; 7. juni 2005, sag T­375/02, Cavallaro mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 151, og II, s. 673, præmis 58; 31. januar 2006, sag T­293/03, Giulietti mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­2, s. 5, og II­A­2, s. 19, præmis 29

2.      I henhold til vedtægtens artikel 25, stk. 2, skal enhver afgørelse, der træffes i henhold til vedtægten om en bestemt person, og som indeholder et klagepunkt, begrundes. Forpligtelsen til at begrunde en afgørelse, der indeholder et klagepunkt, har til formål dels at gøre det muligt for den berørte at vurdere, om afgørelsen er begrundet, dels at muliggøre domstolskontrol. En sådan forpligtelse har bl.a. til formål at gøre det muligt for den berørte at gøre sig bekendt med grundene til, at der er truffet en afgørelse vedrørende ham, for at han eventuelt kan udnytte de nødvendige retsmidler til at forsvare sine rettigheder og interesser.

Hvad navnlig angår afgørelser om ikke at give en ansøger adgang til en udvælgelsesprøve skal udvælgelseskomitéen præcist angive, hvilke af betingelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven ansøgeren ikke anses for at have opfyldt.

(jf. præmis 42)

Henvisning til:

Domstolen: 26. november 1981, sag 195/80, Michel mod Parlamentet, Sml. s. 2861, præmis 22; 4. juli 1996, sag C­254/95 P, Parlamentet mod Innamorati, Sml. I, s. 3423, præmis 23

Retten: 20. juni 1990, sag T­133/89, Burban mod Parlamentet, Sml. II, s. 245, præmis 43; 21. november 2000, sag T­214/99, Carrasco Benítez mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 257, og II, s. 1169, præmis 173; Gonçalves mod Parlamentet, præmis 62; 23. januar 2003, sag T­53/00, Angioli mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 13, og II, s. 73, præmis 67; 27. marts 2003, sag T­33/00, Martínez Páramo m.fl. Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 105, og II, s. 541, præmis 43; 25. marts 2004, sag T­145/02, Petrich mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 101, og II, s. 447, præmis 54

3.      Udvælgelseskomitéen er bundet af ordlyden og navnlig adgangsbetingelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Den væsentlige rolle, meddelelsen om udvælgelsesprøven spiller efter vedtægten, består nemlig i at give ansøgerne så nøjagtige oplysninger som muligt om arten af de betingelser, der stilles for at beklæde den stilling, som skal besættes, for at sætte dem i stand til dels at afgøre, om det har noget formål for dem at indgive ansøgning, og dels hvilken dokumentation der er relevant for udvælgelseskomitéens arbejde, og som derfor bør vedlægges ansøgningsformularerne.

(jf. præmis 56)

Henvisning til:

Retten: Gonçalves mod Parlamentet, præmis 73; Petrich mod Kommissionen, præmis 34

4.      Det tilkommer udvælgelseskomitéen i de konkrete tilfælde at vurdere, om den af ansøgerne angivne faglige erfaring er i overensstemmelse med det niveau, som kræves efter meddelelsen om udvælgelsesprøven. Udvælgelseskomitéen har herved inden for rammerne af vedtægtens bestemmelser vedrørende udvælgelsesprocedurerne et skøn for så vidt angår vurderingen af såvel karakteren og varigheden af ansøgernes tidligere erhvervede faglige erfaring som dennes større eller mindre relevans for de krav, der skal stilles i forbindelse med den stilling, der skal besættes. Personaleretten skal således i forbindelse med sin legalitetskontrol begrænse sig til at efterprøve, at dette skøn ikke er udøvet på grundlag af en åbenbar vildfarelse.

(jf. præmis 58)

Henvisning til:

Retten: 13. december 1990, sag T­115/89, González Holguera mod Parlamentet, Sml. II, s. 831, summarisk offentliggørelse, præmis 54; 28. november 1991, sag T­158/89, Van Hecken mod ØSU, Sml. II, s. 1341, præmis 22; Carrasco Benítez mod Kommissionen, præmis 69-71; Petrich mod Kommissionen, præmis 37

Personaleretten: 14. juni 2007, sag F­121/05, De Meerleer mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 161, og II­A­1, s. 865, præmis 116

5.      I forbindelse med en udvælgelsesprøve anses de dokumenter, der vedrører en ansøgers faglige erfaringer, og som ansøgeren selv har udfærdiget, for at udgøre den pågældendes vurdering af sine egne erfaringer, og indholdet af sådanne dokumenter skal sidestilles med et curriculum vitae. Såfremt disse dokumenter ikke kan gøres til genstand for en objektiv undersøgelse, der kan sætte udvælgelseskomitéen i stand til at foretage en indgående vurdering af, om kravet om faglig erfaring er opfyldt, kan de ikke anses for at udgøre dokumentation for ansøgerens faglige erfaring, men alene en del af ansøgerens curriculum vitae.

(jf. præmis 64)

Henvisning til:

Retten: 27. september 2006, sag T­420/04, Blackler mod Parlamentet, Sml. Pers. I­A­2, s. 185, og II­A­2, s. 943, præmis 49

6.      For at kontrollere, om adgangsbetingelserne er opfyldt, kan udvælgelseskomitéen kun tage de oplysninger i betragtning, der er angivet af ansøgerne i deres ansøgning, og den dokumentation, de er forpligtet til at fremlægge til støtte for ansøgningen. Udvælgelseskomitéen er ikke forpligtet til selv at anstille undersøgelser for at kontrollere, om ansøgerne opfylder alle betingelserne i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Når det utvetydigt fremgår af klare bestemmelser i meddelelsen om udvælgelsesprøven, at dokumentation skal vedlægges ansøgningen, kan en ansøgers manglende opfyldelse heraf således ikke bemyndige og endnu mindre forpligte udvælgelseskomitéen eller ansættelsesmyndigheden til at træffe foranstaltninger i strid med den pågældende meddelelse om udvælgelsesprøve.

(jf. præmis 67 og 71)

Henvisning til:

Domstolen: 31. marts 1992, sag C­255/90 P, Burban mod Parlamentet, Sml. I, s. 2253, præmis 12

Retten: Carrasco Benítez mod Kommissionen, præmis 77; Gonçalves mod Parlamentet, præmis 74; Petrich mod Kommissionen, præmis 45 og 49

7.      Overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, der medfører, at ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre. En eventuel retsstridig foranstaltning, der er iværksat i forhold til andre ansøgere til en udvælgelsesprøve, der ikke er part i sagen, kan ikke medføre, at Personaleretten fastslår, at dette udgør forskelsbehandling og dermed en retsstridig foranstaltning i forhold til en ansøger. En sådan fremgangsmåde ville svare til at indføre et princip om »ligebehandling i tilfælde af retsstridighed«. Der kan imidlertid ikke støttes noget ligebehandlingskrav på en ulovlig situation, fordi princippet om forbud mod forskelsbehandling ikke kan begrunde noget krav på en ikke-diskriminerende anvendelse af en ulovlig behandling.

(jf. præmis 88 og 89)

Henvisning til:

Domstolen: 4. juli 1985, sag 134/84, Williams mod Revisionsretten, Sml. s. 2225, præmis 14

Retten: 14. maj 1998, sag T­327/94, SCA Holding mod Kommissionen, Sml. II, s. 1373, præmis 160; 20. marts 2002, sag T­23/99, LR af 1998 mod Kommissionen, Sml. II, s. 1705, præmis 367; 11. september 2002, sag T­13/99, Pfizer Animal Health mod Rådet, Sml. II, s. 3305, præmis 479; 16. november 2006, sag T­120/04, Peróxidos Orgánicos mod Kommissionen, Sml. II, s. 4441, præmis 77

Personaleretten: 21. februar 2008, sag F­4/07, Skoulidi mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A­1, s. 47, og II­A­1, s. 229, præmis 81

8.      I tjenestemandssager skal en erstatningspåstand forkastes, hvis den har nær forbindelse med en annullationspåstand, som er blevet afvist fra påkendelse eller forkastet som ubegrundet.

(jf. præmis 94)

Henvisning til:

Retten: 15. maj 1997, sag T­273/94, N mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 97, og II, s. 289, præmis 159; 30. september 2003, sag T­214/02, Martínez Valls mod Parlamentet, Sml. Pers. I­A, s. 229, og II, s. 1117, præmis 43; 13. december 2005, forenede sager T­155/03, T­157/03 og T­331/03, Cwik mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 411, og II, s. 1865, præmis 207

Personaleretten: 29. september 2009, sag F­114/07, Wenning mod Europol, Sml. Pers. I­A­1, s. 363, og II­A­1, s. 1935, præmis 210