Language of document : ECLI:EU:F:2010:74

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 1. júla 2010

Vec F‑40/09

Radek Časta

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nepripustenie na ústnu skúšku – Návrh na preskúmanie – Povinnosť odôvodnenia – Požadovaná odborná prax – Oneskorené predloženie potvrdenia – Zásada rovnosti zaobchádzania – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. Časta navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 22. decembra 2008, ktorým sa potvrdilo rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/107/07 v oblasti právo z 9. júna 2008 nepripustiť ho k ústnym skúškam, a jednak náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu údajne vznikla z dôvodu tohto rozhodnutia

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca znáša všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie prijaté po preskúmaní skoršieho rozhodnutia

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 1)

2.      Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Nepripustenie na skúšky – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek)

3.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Oznámenie o výberovom konaní – Predmet

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 1 ods. 1)

4.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia – Stanovenie oznámením o výberovom konaní – Posúdenie odbornej praxe uchádzačov výberovou komisiou – Súdne preskúmanie – Obmedzenia

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III články 2 a 5)

5.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Kritériá výberu – Odborná prax uchádzačov

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 5)

6.      Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia – Predloženie dosvedčujúcich dokumentov na pripustenie na skúšky

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III články 2 a 5)

7.      Úradníci – Rovnosť zaobchádzania – Hranice – Nezákonne priznaná výhoda

8.      Úradníci – Žaloba – Návrh na náhradu škody spojený s návrhom na zrušenie – Zamietnutie návrhu na zrušenie spôsobujúce zamietnutie návrhu na náhradu škody

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

1.      Pokiaľ účastník konania, ktorého žiadosť o pripustenie do výberového konania organizovaného inštitúciami Únie bola zamietnutá, požiada o preskúmanie tohto rozhodnutia o zamietnutí na základe presného ustanovenia, ktoré je záväzné pre administratívu, rozhodnutie prijaté výberovou komisiou po preskúmaní predstavuje akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 90 ods. 2 alebo prípadne článku 91 ods. 1 služobného poriadku. Práve od tohto rozhodnutia prijatého po preskúmaní začína plynúť lehota na podanie sťažnosti a žaloby bez toho, aby bolo potrebné overiť, či v takej situácii možno uvedené rozhodnutie považovať za výlučne potvrdzujúci akt.

(pozri bod 27)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 23. januára 2002, Gonçalves/Parlament, T‑386/00, Zb. VS s. I‑A‑13 a II‑55, bod 39; 7. júna 2005, Cavallaro/Komisia, T‑375/02, Zb. VS s. I‑A‑151 a II‑673, bod 58; 31. januára 2006, Giulietti/Komisia, T‑293/03, Zb. VS s. I‑A‑2‑5 a II‑A‑2‑19, bod 29

2.      Podľa článku 25 druhého odseku služobného poriadku každé individuálne rozhodnutie prijaté podľa služobného poriadku a spôsobujúce ujmu musí byť odôvodnené. Účelom povinnosti odôvodnenia rozhodnutia spôsobujúceho ujmu je jednak poskytnúť dotknutej osobe potrebné údaje na určenie, či je alebo nie je rozhodnutie odôvodnené, a jednak umožniť jeho súdne preskúmanie. Cieľom takej povinnosti je umožniť dotknutej osobe dozvedieť sa o dôvodoch rozhodnutia prijatého voči nej, aby mohla prípadne podať opravný prostriedok, nevyhnutný na ochranu jej práv a záujmov.

Pokiaľ ide konkrétnejšie o rozhodnutia o zamietnutí pripustenia do výberového konania, výberová komisia musí presne uviesť, ktoré podmienky v oznámení o výberovom konaní podľa nej uchádzač nespĺňa.

(pozri bod 42)

Odkaz:

Súdny dvor: 26. novembra 1981, Michel/Parlament, 195/80, Zb. s. 2861, bod 22; 4. júla 1996, Parlament/Innamorati, C‑254/95 P, Zb. s. I‑3423, bod 23

Súd prvého stupňa: 20. júna 1990, Burban/Parlament, T‑133/89, Zb. s. II‑245, bod 43; 21. novembra 2000, Carrasco Benítez/Komisia, T‑214/99, Zb. VS s. I‑A‑257 a II‑1169, bod 173; Gonçalves/Parlament, už citovaný, bod 62; 23. januára 2003, Angioli/Komisia, T‑53/00, Zb. VS s. I‑A‑13 a II‑73, bod 67; 27. marca 2003, Martínez Páramo a i./Komisia, T‑33/00, Zb. VS s. I‑A‑105 a II‑541, bod 43; 25. marca 2004, Petrich/Komisia, T‑145/02, Zb. VS s. I‑A‑101 a II‑447, bod 54

3.      Výberová komisia je viazaná znením oznámenia o výberovom konaní a predovšetkým podmienkami na pripustenie, ktoré sú tam uvedené. Zásadná úloha oznámenia o výberovom konaní podľa služobného spočíva totiž v čo najpresnejšom informovaní dotknutých osôb o povahe podmienok, ktoré sa vyžadujú na obsadenie pracovného miesta, o ktoré ide, aby jednak mohli posúdiť, či si majú podať prihlášku a jednak, aké dosvedčujúce dokumenty sú dôležité pre činnosť výberovej komisie, a preto musia byť priložené k prihláške.

(pozri bod 56)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Gonçalves/Parlament, už citovaný, bod 73; Petrich/Komisia, už citovaný, bod 34

4.      Výberová komisia výberového konania je zodpovedná za posúdenie každého jednotlivého prípadu, či odborná prax uvedená každým uchádzačom zodpovedá úrovni vyžadovanej v oznámení o výberovom konaní. Výberová komisia v tejto súvislosti má v rámci ustanovení služobného poriadku týkajúcich sa výberových konaní diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o posúdenie povahy a trvania predchádzajúcej odbornej praxe uchádzačov, ako aj pokiaľ ide o viac alebo menej užší vzťah, ktorý môže mať s požiadavkami na pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Súd pre verejnú službu sa v rámci svojho preskúmania zákonnosti musí obmedziť na overenie toho, či pri výkone tejto právomoci nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu.

(pozri bod 58)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. decembra 1990, González Holguera/Parlament, T‑115/89, Zb. s. II‑831, uverejnenie výňatkov, bod 54; 28. novembra 1991, Van Hecken/HSV, T‑158/89, Zb. s. II‑1341, bod 22; Carrasco Benítez/Komisia, už citovaný, body 69 až 71; Petrich/Komisia, už citovaný, bod 37

Súd pre verejnú službu: 14. júna 2007, De Meerleer/Komisia, F‑121/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑161 a II‑A‑1‑865, bod 116

5.      Pri výberovom konaní dokumenty týkajúce sa odbornej praxe uchádzača, ktoré on sám spísal, predstavujú jeho stanovisko k vlastným skúsenostiam, pričom obsah týchto dokumentov zodpovedá jeho životopisu. Keďže tieto dokumenty v zásade nemôžu byť predmetom objektívneho overenia umožňujúceho výberovej komisii výberového konania podrobné preskúmanie požadovanej odbornej praxe, nemožno ich považovať za doklady preukazujúce podmienku odbornej praxe, ale iba za časť životopisu uchádzača.

(pozri bod 64)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 27. septembra 2006, Blackler/Parlament, T‑420/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑185 a II‑A‑2‑943, bod 49

6.      Výberová komisia výberového konania na overenie, či sú splnené podmienky pripustenia, môže zohľadniť iba údaje poskytnuté uchádzačmi v ich prihláškach a dosvedčujúce dokumenty, ktoré na ich podporu majú uchádzači predložiť. Výberová komisia nie je povinná sama vykonávať vyšetrovanie na účely overenia, či uchádzači spĺňajú všetky podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní. Pokiaľ teda jasné ustanovenia oznámenia o výberovom konaní jednoznačne stanovujú povinnosť priložiť k prihláške dosvedčujúce dokumenty, nesplnenie tejto povinnosti zo strany uchádzača neoprávňuje výberovú komisiu alebo menovací orgán, a nemôže ani zaviazať, aby konali v rozpore s týmto oznámením o výberovom konaní.

(pozri body 67 a 71)

Odkaz:

Súdny dvor: 31. marca 1992, Burban/Parlament, C‑255/90 P, Zb. s. I‑2253, bod 12

Súd prvého stupňa: Carrasco Benítez/Komisia, už citovaný, bod 77; Gonçalves/Parlament, už citovaný, bod 74; Petrich/Komisia, už citovaný, body 45 a 49

7.      Dodržiavanie zásady rovnosti zaobchádzania musí byť v súlade so zásadou zákonnosti, podľa ktorej sa nikto nemôže dovolávať vo svoj prospech nezákonnosti, ku ktorej došlo v prospech iného. Prípadná protiprávnosť, ku ktorej došlo voči ostatným účastníkom výberového konania, ktorí nie sú účastníkmi konania, nemôže Súd pre verejnú službu priviesť ku konštatovaniu diskriminácie a teda protiprávnosti voči uchádzačovi. Takýto prístup by sa rovnal uznaniu zásady „rovnosť zaobchádzania v rámci protiprávnosti“. Rovnosť v protiprávnosti však nemôže existovať, pretože zásada zákazu diskriminácie nemôže založiť nijaké právo na nediskriminačné uplatňovanie protiprávneho zaobchádzania.

(pozri body 88, 89)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júla 1985, Williams/Dvor audítorov, 134/84, Zb. s. 2225, bod 14

Súd prvého stupňa: 14. mája 1998, SCA Holding/Komisia, T‑327/94, Zb. s. II‑1373, bod 160; 20. marca 2002, LR AF 1998/Komisia, T‑23/99, Zb. s. II‑1705, bod 367; 11. septembra 2002, Pfizer Animal Health/Rada, T‑13/99, Zb. s. II‑3305, bod 479; 16. novembra 2006, Peróxidos Orgánicos/Komisia, T‑120/04, Zb. s. II‑4441, bod 77

Súd pre verejnú službu: 21. februára 2008, Skoulidi/Komisia, F‑4/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑47 a II‑A‑1‑229, bod 81

8.      V prípade žalôb podaných úradníkmi sa návrhy na náhradu škody musia zamietnuť v rozsahu, v akom úzko súvisia s návrhmi na zrušenie, ktoré samotné boli zamietnuté buď ako neprípustné, alebo ako nedôvodné.

(pozri bod 94)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 15. mája 1997, N/Komisia, T‑273/94, Zb. VS s. I‑A‑97 a II‑289, bod 159; 30. septembra 2003, Martínez Valls/Parlament, T‑214/02, Zb. VS s. I‑A‑229 a II‑1117, bod 43; 13. decembra 2005, Cwik/Komisia, T‑155/03, T‑157/03 a T‑331/03, Zb. VS s. I‑A‑411 a II‑1865, bod 207

Súd pre verejnú službu: 29. septembra 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑363 a II‑A‑1‑1935, bod 210