Language of document : ECLI:EU:F:2010:74

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(tredje avdelningen)

den 1 juli 2010

Mål F-40/09

Radek Časta

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Nekad tillträde till det muntliga provet – Begäran om omprövning – Motiveringsskyldighet – Krav på yrkeserfarenhet – För sent inkommet intyg – Principen om likabehandling – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, varigenom Radek Časta har yrkat dels ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 22 december 2008 att fastställa beslutet att neka honom tillträde till det mutliga provet, vilket meddelades av uttagningskommittén vid uttagningsprovet EPSO/AD/107/07 inom området juridik den 9 juni 2008, dels ersättning för den ekonomiska och ideella skada han orsakats genom detta beslut.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Beslut fattat efter omprövning av ett tidigare beslut

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.1)

2.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Tillträde till proven nekat – Motiveringsskyldighet – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket)

3.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Meddelande om uttagningsprov – Föremål för talan

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 1.1)

4.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Villkor för tillträde – Anges i meddelandet om uttagningsprov – Uttagningskommitténs bedömning av sökandenas yrkeserfarenhet – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 2 och 5)

5.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Urvalskriterier – Sökandenas yrkeserfarenhet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artikel 5)

6.      Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Villkor för tillträde – Företeende av bestyrkande handlingar för att få tillträde till proven

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 2 och 5)

7.      Tjänstemän – Likabehandling – Gränser – Förmån som har beviljats på ett rättsstridigt sätt

8.      Tjänstemän – Talan – Yrkande om skadestånd i samband med ett yrkande om ogiltigförklaring – Ogillande av talan om ogiltigförklaring medför ogillande av skadeståndstalan

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91)

1.      När en sökande, vars begäran om tillträde till ett uttagningsprov för unionens institutioner har avslagits, begär att detta avslagsbeslut ska omprövas på grundval av en viss bestämmelse som är bindande för administrationen, är det det beslut som uttagningskommittén fattar efter omprövningen som utgör den rättsakt som går någon emot i den mening som avses i artikel 90.2 eller, i förekommande fall, artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna. Det är även det beslut som fattats efter omprövning som leder till att fristen för klagomål börjar löpa, utan att det är nödvändigt att kontrollera om nämnda beslut i en sådan situation eventuellt kan anses utgöra en rent bekräftande rättsakt.

(se punkt 27)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 23 januari 2002, Gonçalves mot parlamentet, T‑386/00, REGP 2002, s. I‑A‑13 och II‑55, punkt 39; 7 juni 2005, Cavallaro mot kommissionen, T‑375/02, REGP 2005, s. I‑A‑151 och II‑673, punkt 58; 31 januari 2006, Giulietti mot kommissionen, T‑293/03, REGP 2006, s. I‑A‑2‑5 och II‑A‑2‑19, punkt 29

2.      Det framgår av artikel 25 andra stycket i tjänsteföreskrifterna att alla individuella beslut som fattas med stöd av tjänsteföreskrifterna och som går en tjänsteman emot ska motiveras. Skyldigheten att motivera ett beslut som går någon emot har som mål dels att ge den som berörs av beslutet de upplysningar som är nödvändiga för att denne ska kunna bedöma huruvida beslutet är grundat, dels att möjliggöra en domstolsprövning av beslutet. Denna skyldighet syftar närmare bestämt till att ge den som berörs av beslutet kännedom om skälen för beslutet så att denne eventuellt kan utnyttja de rättsmedel som krävs för att tillvarata sina rättigheter och intressen.

När det särskilt gäller beslut att neka någon tillträde till uttagningsprov måste uttagningskommittén precist ange vilka villkor i meddelandet om uttagningsprov som sökanden inte har ansetts uppfylla.

(se punkt 42)

Hänvisning till

Domstolen 26 november 1981, Michel mot parlamentet, 195/80, REG 1981, s. 2861, punkt 22; 4 juli 1996, parlamentet mot Innamorati, C‑254/95 P, REG 1996, s. I‑3423, punkt 23

Förstainstansrätten: 20 juni 1990, Burban mot parlamentet, T‑133/89, REG 1990, s. II‑245, punkt 43; 21 november 2000, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑214/99, REGP 2000, s. I‑A‑257 och II‑1169, punkt 173; ovannämnda målet Gonçalves mot parlamentet, punkt 62; 23 januari 2003, Angioli mot kommissionen, T‑53/00, REGP 2003, s. I‑A‑13 och II‑73, punkt 67; 27 mars 2003, Martínez Páramo m.fl. mot kommissionen, T‑33/00, REGP 2003, s. I‑A‑105 och II‑541, punkt 43; 25 mars 2004, Petrich mot kommissionen, T‑145/02, REGP 2004, s. I‑A‑101 och II‑447, punkt 54

3.      Uttagningskommittén vid ett uttagningsprov är bunden av lydelsen i meddelandet om uttagningsprov och i synnerhet de villkor för tillträde som anges i detta meddelande. Det huvudsakliga syftet med meddelandet om uttagningsprov är nämligen, enligt vad som framgår av tjänsteföreskrifterna, att informera berörda personer på ett så tydligt sätt som möjligt om de krav som ska vara uppfyllda för att komma i fråga för den tjänst som skall tillsättas, så att berörda personer ges möjlighet att bedöma om de ska inge en ansökan samt vilka bestyrkande handlingar som kan vara av betydelse för uttagningskommitténs arbete och som därmed bör bifogas ansökan.

(se punkt 56)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten: ovannämnda målen Gonçalves mot parlamentet, punkt 73 och Petrich mot kommissionen, punkt 34

4.      Uttagningskommittén vid ett uttagningsprov ska, i varje enskilt fall, företa en bedömning av huruvida varje sökandes yrkeserfarenhet motsvarar de krav som uppställts i meddelandet om uttagningsprov. Uttagningskommittén har, inom ramen för tjänsteföreskrifternas bestämmelser om förfarandet vid uttagningsprov, ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller såväl arten och omfattningen av sökandenas tidigare yrkeserfarenhet som dess mer eller mindre nära samband med de krav som ställs i den tjänst som ska tillsättas. Personaldomstolen ska således, inom ramen för sin laglighetsprövning, endast pröva om utövandet av befogenheten att företa skönsmässiga bedömningar skett på ett uppenbart felaktigt sätt.

(se punkt 58)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 13 december 1990, González Holguera mot parlamentet, T‑115/89, REG 1990, s. II‑831, publicerat i utdrag, punkt 54; 28 november 1991, Van Hecken mot Ekonomiska och sociala kommittén, T‑158/89, REG 1991, s. II‑1341, punkt 22; ovannämnda målet Carrasco Benítez mot kommissionen, punkterna 69–71; ovannämnda målet Petrich mot kommissionen, punkt 37

Personaldomstolen: 14 juni 2007, De Meerleer mot kommissionen, F‑121/05, REGP 2007, s. I‑A‑1‑161 och II‑A‑1‑865, punkt 116

5.      Under ett uttagningsprov anses de handlingar avseende yrkeserfarenhet som en sökande själv har upprättat återge sökandens uppfattning om sin egen erfarenhet och dessa handlingar väger lika tungt som en meritförteckning. Om dessa handlingar inte kan bli föremål för en objektiv granskning som gör det möjligt för uttagningskommittén vid uttagningsprovet att företa en ingående prövning av huruvida kravet om yrkeserfarenhet är uppfyllt kan de inte anses som bestyrkande handlingar i förhållande till kravet på yrkeserfarenhet, utan endast som en del av sökandens meritförteckning.

(se punkt 64)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 27 september 2006, Blackler mot parlamentet, T‑420/04, REGP 2006, s. I‑A‑2‑185 och II‑A‑2‑943, punkt 49

6.      Uttagningskommittén vid ett uttagningsprov kan, vid prövningen av huruvida villkoren för tillträde är uppfyllda, endast beakta de uppgifter som sökandena lämnat i ansökan och de bestyrkande handlingar som sökandena har att inge till stöd för dessa uppgifter. Uttagningskommittén är inte skyldig att på egen hand företa undersökningar i syfte att kontrollera om sökandena uppfyller alla de villkor som uppställts i meddelandet om uttagningsprov. När det i meddelandet om uttagningsprov klart och otvetydigt anges att sökandena är skyldiga att till ansökan bifoga bestyrkande handlingar innebär en sökandes underlåtenhet att uppfylla denna skyldighet varken att uttagningskommittén eller tillsättningsmyndigheten erhåller en befogenhet eller, än mindre, en skyldighet att handla i strid med meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 67 och 71)

Hänvisning till

Domstolen: 31 mars 1992, Burban mot parlamentet, C‑255/90 P, REG 1992, s. I‑2253, punkt 12

Förstainstansrätten: ovannämnda målen Carrasco Benítez mot kommissionen, punkt 77; Gonçalves mot parlamentet, punkt 74; Petrich mot kommissionen, punkterna 45 och 49

7.      Likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av legalitetsprincipen, vilket innebär att ingen till sin egen förmån kan åberopa en rättsstridighet som har gynnat någon annan. Eventuella rättsstridigheter i förhållande till andra sökande till ett uttagningsprov som inte är parter i målet innebär inte att personaldomstolen kan fastställa att en sökande diskriminerats och därigenom utsatts för en rättsstridighet. Ett sådant ställningstagande skulle vara detsamma som att införa principen ”lika rättsstridig behandling”. Det kan således inte finnas någon likhet i rättsstridigheten, eftersom icke-diskrimineringsprincipen inte kan ge rätt till icke-diskriminerande tillämpning av en rättsstridig behandling.

(se punkterna 88 och 89)

Hänvisning till

Domstolen: 4 juli 1985, Williams mot revisionsrätten, 134/84, REG 1985, s. 2225, punkt 14

Förstainstansrätten: 14 maj 1998, SCA Holding mot kommissionen, T‑327/94, REG 1998, s. II‑1373, punkt 160; 20 mars 2002, LR AF 1998 mot kommissionen, T‑23/99, REG 2002, s. II‑1705, punkt 367; 11 september 2002, Pfizer Animal Health mot rådet, T‑13/99, REG 2002, s. II‑3305, punkt 479; 16 november 2006, Peróxidos Orgánicos mot kommissionen, T‑120/04, REG 2006, s. II‑4441, punkt 77

Personaldomstolen: 21 februari 2008, Skoulidi mot kommissionen, F‑4/07, REGP 2008, s. I‑A‑1‑47 och II‑A‑1‑229, punkt 81

8.      I personalmål ska yrkanden om ersättning för skada ogillas i den mån de har ett nära samband med yrkanden om ogiltigförklaring som redan har avvisats eller ogillats.

(se punkt 94)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 15 maj 1997, N mot kommissionen, T‑273/94, REGP 1997, s. I‑A‑97 och II‑289, punkt 159; 30 september 2003, Martínez Valls mot parlamentet, T‑214/02, REGP 2003, s. I‑A‑229 och II‑1117, punkt 43; 13 december 2005, Cwik mot kommissionen, T‑155/03, T‑157/03 och T‑331/03, REGP 2005, s. I‑A‑411 och II‑1865, punkt 207

Personaldomstolen: 29 september 2009, Wenning mot Europol, F‑114/07, REGP 2009, s. I‑A‑1‑363 och II‑A‑1‑1935, punkt 210