Language of document : ECLI:EU:F:2010:81

PERSONALDOMSTOLENS DOM
(andra avdelningen)

den 8 juli 2010

Mål F-130/06

Stefano Sotgia

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Tillsättning – Tillfälligt anställda som tillsatts som tjänstemän– Sökande som har upptagits i en förteckning över godkända sökande före ikraftträdandet av de nya tjänsteföreskrifterna – Placering i lönegrad enligt de nya mindre förmånliga bestämmelserna – Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, i vilken Stefano Sotgia har yrkat att domstolen ska ogiltigförklara kommissionens beslut av den 11 april 2006 att med verkan från den 16 april 2006 utnämna honom till provanställd tjänsteman i lönegrad A*6 löneklass 2.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader..

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004– Övergångsbestämmelser för placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 31.1; bilaga XIII, artiklarna 5.2 och 4, 12.3 och 13.1; rådets förordning nr 723/2004)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Placering i lönegrad – Införande av en ny karriärstruktur genom förordning nr 723/2004– Övergångsbestämmelser för placering i lönegrad

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga XIII, artikel 5.4; rådets förordning nr 723/2004)

1.      Artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna avser tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och tillfälligt anställda som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Även om ett uttagningsprov ”för övergång till en annan kategori” till sin natur också utgör ett internt uttagningsprov, ska den aktuella bestämmelsen tolkas på ett sådant sätt att den ges en ändamålsenlig verkan, genom att i möjligaste mån undvika varje tolkning som leder till slutsatsen att bestämmelsen är överflödig. Lagstiftaren har med orden ”internt uttagningsprov” avsett så kallade uttagningsprov för utnämning till tjänsteman vilka, med hänsyn till samtliga bestämmelser i tjänsteföreskrifterna om tjänstetillträde inom den europeiska offentliga förvaltningen, syftar till att anställda som redan har en viss erfarenhet av institutionen och har visat prov på sin lämplighet att besitta de tjänster som ska tillsättas ska kunna rekryteras som tjänstemän. Denna tolkning stöds av lydelsen av artikel 5.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna i vilken det endast hänvisas till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” och inte till tjänstemän som finns med ”i förteckningen över dem som har klarat ett internt uttagningsprov”. Ett sådant omnämnande skulle ha varit omotiverat, eftersom det faktiskt inte finns någon anledning att till tjänstemän utnämna sådana anställda som redan är tjänstemän.

För att artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ska vara tillämplig krävs att en övergång äger rum från den ”förra kategorin” till den ”nya kategorin”, antingen efter ett uttagningsprov som leder till att det upprättas en ”förteckning över sökande som är lämpliga för övergång till en annan kategori” eller efter ett internt uttagningsprov för utnämning till tjänsteman, som medfört en sådan övergång till en annan kategori. Lagstiftaren har, i utövandet av sitt stora utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller såväl övergångsbestämmelser som kriterier för tjänsteplacering, således avvikit från den allmänna regel om tjänsteplacering för nyrekryterade tjänstemän som slås fast i artikel 31.1 i tjänsteföreskrifterna, såsom den har kompletterats genom artikel 12.3 eller genom artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, såvitt avser personer som har klarat proven och som finns med i en förteckning över godkända sökande före den 1 maj 2006 och har rekryterats mellan den 1 maj 2004 och den 30 april 2006 respektive efter den 1 maj 2006, genom att anställda som rekryterats som provanställda tjänstemän som redan har erfarenhet av institutionen och som, efter de uttagningsprov som avses ovan, har visat prov på sin lämplighet att besitta tjänster i en högre kategori förbehålls tjänsteplacering i en annan lönegrad än den som angavs i meddelandet om uttagningsprov.

(se punkterna 38, 39, 42 och 43)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 6 mars 1997, de Kerros och Kohn-Bergé mot kommissionen, förenade målen T‑40/96 och T‑55/96, REGP 1997, s. I‑A‑47 och II‑135, punkterna 45 och 46; 12 november 1998, Carrasco Benítez mot kommissionen, T‑294/97, REGP 1998, s. I‑A‑601 och II‑1819, punkt 51

2.      Det finns inget skäl att, i avsaknad av tydliga indikationer i den riktningen, tro att lagstiftaren avsett att låta även sökande som godkänts i ett allmänt uttagningsprov – som utöver tjänstemän och tillfälligt anställda (som också kan tillåtas delta i ett sådant prov) även riktar sig till kandidater utanför unionsinstitutionerna – omfattas av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. En vid tolkning av artikel 5.4 i nämnda bilaga XIII, där även personer som godkänts i ett allmänt uttagningsprov omfattas av bestämmelsen, krävs inte heller för att säkerställa likabehandling av tillfälligt anställda som godkänts i ett allmänt respektive ett internt uttagningsprov. Det ska konstateras att tillfälligt anställda som godkänts i ett uttagningsprov som anordnats för att tillsätta tjänster i den kategori de redan tillhör inte befinner sig i samma situation som personer som godkänts i ett uttagningsprov vars syfte eller resultat är en övergång till en högre kategori och därmed ett tydligt karriäravancemang. Den omständigheten att lagstiftaren genom att anta artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna har tillsett att dessa tillfälligt anställda i undantagsfall kan tillsättas som provanställda tjänstemän, i den lönegrad de hade i den tidigare kategorin medför inte någon godtycklig eller uppenbart olämplig åtskillnad, sett till det syfte som lagstiftaren eftersträvar, i förhållande till tillfälligt anställda som efter ett allmänt uttagningsprov rekryteras som tjänstemän i den kategori de tillhörde.

Det kan tilläggas att en vid tolkning av artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna riskerar att förhindra likabehandling av personer som godkänts i samma uttagningsprov, vilka enligt rättspraxis faktiskt och rättsligt befinner sig i en jämförbar situation och om det inte föreligger objektiva skäl för åtskillnad ska behandlas lika, särskilt vad gäller placering i lönegrad. En åtskillnad i behandling beroende på om rekryteringen skett före eller efter det att ändringen av tjänsteföreskrifterna trädde i kraft är dock objektivt motiverad av att unionslagstiftaren måste vara fri att när som helst göra ändringar i tjänsteföreskrifterna som denne anser vara förenliga med tjänstens intresse, även om de nya bestämmelserna är mindre förmånliga för tjänstemännen än de tidigare.

(se punkterna 47–49)

Hänvisning till

Domstolen: 5 december 1974, Van Belle mot rådet, 176/73, REG 1974, s. 1361, punkt 8; 22 december 2008, Centeno Mediavilla m.fl. mot kommissionen, C‑443/07 P, REU 2008, I‑10945, punkt 79

Förstainstansrätten: 9 juli 1997, Monaco mot parlamentet, T‑92/96, REGP 1997, s. I‑A‑195 och II‑573, punkt 55; 16 mars 2004, Afari mot ECB, T‑11/03, REGP 2004, s. I‑A‑65 och II‑267, punkt 65; 11 juli 2007 i det ovannämnda målet Centeno Mediavilla m. fl. mot kommissionen, T‑58/05, REG 2007, s. II‑2523, punkt 86