Language of document : ECLI:EU:F:2010:82

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 8ης Ιουλίου 2010

Υπόθεση F‑139/06

Christian Kurrer

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Έκτακτοι υπάλληλοι διορισθέντες ως μόνιμοι υπάλληλοι — Υποψήφιοι περιληφθέντες σε εφεδρικό πίνακα προσλήψεων προ της ενάρξεως ισχύος του νέου ΚΥΚ — Μεταβατικοί κανόνες περί κατατάξεως σε βαθμό κατά την πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό κατ’ εφαρμογήν των δυσμενέστερων νέων κανόνων — Άρθρο 5, παράγραφος 4, και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ με την οποία ο Μ. Kurrer ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2006, περί διορισμού του ως δοκίμου υπαλλήλου διοικήσεως, καθόσον με την απόφαση αυτή κατατάσσεται στον βαθμό A*6, κλιμάκιο 2, χωρίς να διατηρεί τα μόρια προαγωγής που είχε συγκεντρώσει.

Απόφαση: H προσφυγή απορρίπτεται. Έκαστος των διαδίκων φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Καθιέρωση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 31 § 1· παράρτημα XIII, άρθρα 5 §§ 2 και 4, 12 § 3, και 13 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Καθιέρωση νέας διαρθρώσεως σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις περί κατατάξεως σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, παράρτημα XIII, άρθρο 5 § 4· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

1.      Το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ) αφορά τους έκτακτους υπαλλήλους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία», καθώς και εκείνους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μολονότι ο διαγωνισμός για τη «μεταφορά σε άλλη κατηγορία» συνιστά ομοίως, εκ της φύσεώς του, εσωτερικό διαγωνισμό, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική της αποτελεσματικότητα· ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγεται, κατά το μέτρο του δυνατού, οιαδήποτε ερμηνεία θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για πλεονάζουσα διάταξη. Όπως προκύπτει, με τον όρο «εσωτερικός διαγωνισμός» ο νομοθέτης εννοεί τους γνωστούς ως διαγωνισμούς για μονιμοποίηση, αντικείμενο των οποίων είναι ο διορισμός ως μονίμων υπαλλήλων, μέσω διαδικασίας που εγγυάται την τήρηση όλων των διατάξεων του υπηρεσιακού καθεστώτος οι οποίες διέπουν την πρόσβαση σε θέσεις της Δημόσιας Διοικήσεως της Ένωσης, όσων υπαλλήλων έχουν ήδη αποκτήσει ορισμένη πείρα εντός του οργάνου και αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να καταλάβουν τις προς πλήρωση θέσεις. Υπέρ της ερμηνείας αυτής συνηγορεί το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο αφορά μόνον τους υπαλλήλους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» και δεν αναφέρεται σε υπαλλήλους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μια τέτοια αναφορά θα στερείτο δικαιολογητικής βάσεως, εφόσον δεν τίθεται ζήτημα μονιμοποιήσεως για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Προκειμένου να τύχει εφαρμογής το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ απαιτείται μεταφορά από «παλαιά κατηγορία» σε «νέα κατηγορία», είτε κατόπιν διαγωνισμού βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου καταρτίζεται «πίνακας υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» είτε κατόπιν εσωτερικού διαγωνισμού για μονιμοποίηση βάσει των αποτελεσμάτων του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω μεταφορά σε άλλη κατηγορία. Με τον τρόπο αυτόν ο νομοθέτης απέστη, κατά την άσκηση της ευρείας διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει σε ζητήματα που άπτονται τόσο μεταβατικών διατάξεων όσο και κριτηρίων κατατάξεως, του γενικού κανόνα περί κατατάξεως νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων τον οποίο εισάγει το άρθρο 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, όπως αυτό συμπληρώνεται με το άρθρο 12, παράγραφος 3, ή με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, προκειμένου για τους επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί σε πίνακα ικανότητας προ της 1ης Μαΐου 2006 και προσελήφθησαν, αντιστοίχως, μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 30ής Απριλίου 2006 και μετά την 1η Μαΐου 2006, παρέχοντας το πλεονέκτημα της κατατάξεως σε βαθμό διαφορετικό του καθοριζόμενου στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόνο σε όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί ως δόκιμοι υπάλληλοι, έχουν αποκτήσει ορισμένη πείρα εντός του οργάνου και αποδεικνύουν, κατόπιν συμμετοχής στους προαναφερθέντες διαγωνισμούς, ότι είναι ικανοί να καταλάβουν θέση ανώτερης κατηγορίας.

(βλ. σκέψεις 49, 50, 53 και 55)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 6 Μαρτίου 1997, T‑40/96 και T‑55/96, de Kerros και Kohn-Bergé κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1997, σ. I‑A‑47 και II‑135, σκέψεις 45 και 46· 12 Νοεμβρίου 1998, T‑294/97, Carrasco Benítez κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1998, σ. I‑A‑601 και II‑1819, σκέψη 51

2.      Ελλείψει συγκεκριμένης ενδείξεως περί του αντιθέτου, ουδείς λόγος συντρέχει να γίνει δεκτό ότι βούληση του νομοθέτη ήταν η επέκταση του ευνοϊκού καθεστώτος του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ στους επιτυχόντες σε γενικό διαγωνισμό, ο οποίος απευθύνεται σε υποψηφίους που δεν υπηρετούν στα όργανα της Ένωσης, ή στους μονίμους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό, οι οποίοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο διαγωνισμό. Ομοίως, δεν συντρέχει λόγος διασταλτικής ερμηνείας του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ ούτως ώστε αυτό να καλύπτει και τους επιτυχόντες σε γενικό διαγωνισμό προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση του συνόλου των εκτάκτων υπαλλήλων που έχουν επιτύχει σε γενικό ή εσωτερικό διαγωνισμό. Επιβάλλεται, ειδικότερα, η διαπίστωση ότι η κατάσταση των εκτάκτων υπάλληλων που έχουν επιτύχει σε διαγωνισμό διοργανωθέντα για την πλήρωση θέσεων της κατηγορίας στην οποία ήδη υπηρετούν δεν είναι όμοια με εκείνη των επιτυχόντων σε διαγωνισμό αντικείμενο ή αποτέλεσμα του οποίου είναι η μεταφορά τους σε ανώτερη κατηγορία, ήτοι μια καθοριστική εξέλιξη στη σταδιοδρομία τους. Το γεγονός ότι με το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ ο νομοθέτης μερίμνησε ώστε οι εν λόγω έκτακτοι υπάλληλοι να μπορούν κατ’ εξαίρεση να προσληφθούν ως δόκιμοι υπάλληλοι στον βαθμό που κατείχαν στην παλαιά κατηγορία δεν συνεπάγεται αυθαίρετη ή προδήλως απρόσφορη, από πλευράς του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού, διαφοροποίηση σε σχέση με τους έκτακτους υπαλλήλους που διορίσθηκαν κατόπιν γενικού διαγωνισμού ως μόνιμοι υπάλληλοι στην κατηγορία στην οποία υπάγονταν.

Επιπλέον, ενδεχόμενη διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ θα είχε ως συνέπεια να διακυβεύεται η ίση μεταχείριση των επιτυχόντων στον ίδιο διαγωνισμό οι οποίοι, κατά τη νομολογία, βρίσκονται, στο σύνολό τους, σε παρόμοια πραγματική και νομική κατάσταση και πρέπει, ελλείψει αντικειμενικών λόγων δικαιολογούντων διαφοροποιήσεις, να τυγχάνουν της αυτής μεταχειρίσεως, ιδίως όσον αφορά ζητήματα κατατάξεως. Εντούτοις, διαφορετική μεταχείριση με κριτήριο τον χρόνο προσλήψεως, ήτοι προ ή μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρήσεως του ΚΥΚ, δύναται να δικαιολογηθεί αντικειμενικώς από την αναγκαιότητα διαφυλάξεως της ελευθερίας του νομοθέτη της Ένωσης να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στον ΚΥΚ τις οποίες κρίνει σύμφωνες με το συμφέρον της υπηρεσίας, έστω και εάν πρόκειται περί διατάξεων δυσμενέστερων των προϊσχυουσών.

(σκέψεις 58 έως 60)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 5 Δεκεμβρίου 1974, 176/73, Van Belle κατά Συμβουλίου, Συλλογή τόμος 1974, σ. 557, σκέψη 8· 22 Δεκεμβρίου 2008, C‑443/07 P, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. I‑10945, σκέψη 79

ΓΔΕΕ: 9 Ιουλίου 1997, T‑92/96, Monaco κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή Υπ.Υπ. 1997, σ. I‑A‑195 και II‑573, σκέψη 55· 16 Μαρτίου 2004, T‑11/03, Afari κατά ΕΚΤ, Συλλογή Υπ.Υπ. 2004, σ. I‑A‑65 και II‑267, σκέψη 65· 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σ. II‑2523, σκέψη 86