Language of document : ECLI:EU:F:2010:111

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

29. september 2010

Kohtuasi F‑5/08

Markus Brune

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Avalik konkurss – Reservnimekirja kandmata jätmine – Suulise katse käik – Konkursikomisjoni stabiilsus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud nõue, millega M. Brune palub esimese võimalusena tühistada komisjoni 10. mai 2007. aasta otsus, millega hageja jäeti konkursi EPSO/AD/26/05 reservnimekirja kandmata, ning otsus, millega jäeti rahuldamata tema 2. oktoobri 2007. aasta kaebus.

Otsus: Tühistada komisjoni 10. mai 2007. aasta otsus, millega jäeti hageja konkursi EPSO/AD/26/05 reservnimekirja kandmata. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Konkurss – Konkursikomisjon – Koosseis

(Personalieeskirjad, III lisa artikkel 3)

Selleks et teha kindlaks, kas suuliste katsete puhul kasutatud menetlus vastas objektiivsuse ja võrdsuse nõudele, mis on kaks alusnõuet kandidaatide hindamisel, tuleb tervikuna hinnata suuliste katsete korraldamist käesoleva asja konkreetsetel asjaoludel kõiki asjakohaseid tegureid arvesse võttes. Nende tegurite hulka kuuluvad eelkõige konkursile lubatud kandidaatide arv, konkursikomisjoni koosseisu dünaamika nii, et eritähelepanu pööratakse konkursikomisjoni esimehe ja vajaduse korral tema asendusliikme vastavale kohalolekule, ning hindamiskriteeriumide ühetaolise kohaldamise tagamiseks võetud kooskõlastusmeetmed.

Suure arvu osalejatega avaliku konkursi konkursikomisjoni esimehe puudumised eraldivõetuna ei põhjenda konkursikomisjoni otsuse tühistamist, kui neid puudumisi oli piiratud hulk ning kui nende puudumiste ajal juhtis konkursikomisjoni esimehe asendusliige, kes oli koos esimehega olnud kohal enamikel katsetel, tagades nii konkursikomisjoni juhatamise järjepidevuse. Neid esimehe puudumisi tuleb kaaluda teiste asjakohaste teguritega, et teha kindlaks, kas tagati konkursikomisjoni koosseisu piisav stabiilsus.

Sõltumata sellest, kas konkursikomisjoni esimees oli katsetel kohal, on hindamise ühetaolisuse ja kandidaatide võrdleva hindamise tagamiseks vaja piisava arvu eksamineerijate kohalolek. Selleks et konkursikomisjonis oleks tuumik, kes oleks võimeline tagama piisava stabiilsuse, ei ole vaja, et selle tuumiku liikmed oleksid kohal kõikidel katsetel, kuna tuleb siiski arvesse võtta suure arvu osalejatega konkursi korraldamisega seotud raskusi. Sellist puudumist tuleb aga põhjendada, kui täisliikmete kohalolekuprotsent on eriti madal.

Kui kohalolevate eksamineerijate tuumik piirdub konkursikomisjoni esimehe ja tema asendusliikmega nii, et konkursikomisjoni muud liikmed ei ole olnud kohal piisaval hulgal katsetel ning ükski koosseis ei olnud samas kooseisus kohal enamikel suulistel kastetel, ei ole konkursikomisjoni koosseisu stabiilsus piisav selleks, et tagada hindamise objektiivsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist, mida tuleb nende põhimõtete olulisust arvestades lugeda oluliste menetlusnormide rikkumiseks. Kui konkursikomisjoni stabiilsus on väike, ei saa hindamise ühetaolisust tagavaks asjaoluks pidada esiteks seda, et esimehe asendusliige oli koos esimehega kohal katsete esialgses osas hindamiskriteeriumide kohaldamise viisi ühtlustamiseks, ning teiseks seda, et konkursikomisjon lepib eelnevalt kokku hindamise üksikasjalikes eeskirjades.

(vt punktid 44, 52, 53, 56, 62 ja 63)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 12. märts 2008, kohtuasi T‑100/04: Giannini vs. komisjon (EKL AT 2008, lk I‑A‑2‑9 ja II‑A‑2‑37, punktid 205, 209–212 ja 215).

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2006, kohtuasi F‑22/05: Neophytou vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑159 ja II‑A‑1‑617, punktid 44 ja 56).