Language of document : ECLI:EU:F:2010:111

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(trzecia izba)

z dnia 29 września 2010 r.


Sprawa F‑5/08


Markus Brune

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Konkurs otwarty – Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej – Przebieg egzaminu ustnego – Stałość składu komisji konkursowej

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której M. Brune żąda, w pierwszej kolejności, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 10 maja 2007 r. o niewpisaniu go na listę rezerwy kadrowej konkursu otwartego EPSO/AD/26/05 oraz stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej jego zażalenie z dnia 2 października 2007 r.

Orzeczenie: Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 10 maja 2007 r. o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/26/05. Komisja pokrywa całość kosztów postępowania.


Streszczenie


Urzędnicy – Konkurs – Komisja konkursowa – Skład

(regulamin pracowniczy, załącznik III, art. 3)


W celu ustalenia, czy procedura zastosowana w trakcie egzaminów ustnych konkursu spełniała dwa podstawowe wymogi: obiektywizmu i równości przy ocenie kandydatów, należy dokonać całościowego badania organizacji egzaminów ustnych w szczególnym kontekście każdego przypadku i przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników. Owe czynniki obejmują, między innymi, liczbę kandydatów dopuszczonych do egzaminów, zmiany w składzie komisji konkursowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na obecność przewodniczącego, a w odpowiednim przypadku, jego zastępcy, oraz działania koordynacyjne podjęte celem zapewnienia spójnego stosowania kryteriów oceny.

Nieobecności przewodniczącego komisji konkursowej w konkursie otwartym, do którego przystąpiła duża liczba kandydatów, nie mogą, rozpatrywane z osobna, uzasadniać stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej, jeśli ich liczba była ograniczona i jeśli podczas tych nieobecności komisji konkursowej przewodniczył zastępca przewodniczącego, który wraz z przewodniczącym zasiadał w komisji podczas znacznej większości egzaminów, zapewniając w ten sposób ciągłość w przewodniczeniu. Aby określić, czy zapewniona została wystarczająca stałość składu komisji konkursowej, wagę nieobecności przewodniczącego należy oceniać w zestawieniu z innymi istotnymi czynnikami.

Niezależnie od obecności przewodniczącego komisji konkursowej podczas egzaminów wymagana jest obecność wystarczającej liczby egzaminujących, po to, by została zapewniona spójność oceny, jak również porównawcze wartościowanie kandydatów. Niemniej jednak, zważywszy na trudności związane z organizacją konkursu, do którego przystąpiła duża liczba kandydatów, aby w ramach komisji istniał trzon zespołu egzaminatorów zdolny zapewnić wystarczającą jej stałość, nie jest konieczne, by stanowiący go członkowie zasiadali w komisji podczas wszystkich egzaminów. W tym względzie zastępca członka komisji konkursowej może zastąpić członka w przypadku jego nieobecności. Jednak gdy odsetek obecności członków jest szczególnie niski, nieobecność taka wymaga usprawiedliwienia.

Jeśli trzon zespołu egzaminatorów obecny podczas egzaminów ogranicza się do przewodniczącego komisji konkursowej i jego zastępcy, a inni członkowie komisji nie zasiadali w komisji podczas wystarczającej liczby egzaminów i żaden skład komisji nie był identyczny podczas dużej liczby egzaminów ustnych, to skład komisji konkursowej nie jest na tyle stały, by zapewniać przestrzeganie zasad obiektywizmu ocen i równości traktowania, co należy zakwalifikować, zważywszy na wagę tych zasad, jako naruszenie istotnych wymogów proceduralnych. Wobec niskiego stopnia stałości komisji konkursowej okoliczności, że po pierwsze zastępca przewodniczącego zasiada, wraz z przewodniczącym, w początkowej części egzaminów celem wypracowania podobnego sposobu stosowania kryteriów oceny i że po drugie komisja konkursowa uprzednio uzgadnia szczegółowe zasady oceny, nie mogą być uznane za okoliczności gwarantujące spójność oceny.

(zob. pkt 44, 52, 53, 56, 62, 63)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑100/04 Giannini przeciwko Komisji, 12 marca 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑9, II‑A‑2‑37, pkt 205, 209–212, 215

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑22/05 Neophytou przeciwko Komisji, 13 grudnia 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑159, II‑A‑1‑617, pkt 44, 56