Language of document : ECLI:EU:F:2010:112

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (трети състав)

29 септември 2010 година

Дело F-41/08

Stephanie Honnefelder

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Конкурс на общо основание — Невключване в списъка с резерви за назначения — Протичане на устния изпит — Постоянен състав на изпитната комисия“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, в която г‑жа Honnefelder посочва като главно искане отмяната на решението на Комисията от 10 май 2007 г., по силата на което тя не е включена в списъка с резерви от конкурса на общо основание EPSO/AD/26/05, и отмяната на решението да се отхвърли административната ѝ жалба от 14 декември 2007 г.

Решение: Отменя решението на Комисията да не включи жалбоподателката в списъка с резерви от конкурса EPSO/AD/26/05. Осъжда Комисията да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Конкурс — Конкурсна комисия — Състав

(член 3 от приложение III към Правилника за длъжностните лица)

За да се определи дали процедурата, която е проведена в рамките на устните изпити на даден конкурс, отговаря на двете формални изисквания за обективност и равенство при оценяването на кандидатите, следва да се направи общ преглед на организацията на устните изпити предвид особените обстоятелства в конкретния случай, като се съобразят всички релевантни фактори. Тези фактори включват по-специално броя на допуснатите до изпит кандидати, промените в състава на конкурсната комисия, като специално внимание се отделя на съответните присъствия на председателя на конкурсната комисия, а когато е необходимо, и на неговия заместник, и координационните мерки, които са взети, за да се гарантира последователното прилагане на критериите за оценяване.

Отсъствията на председателя на конкурсната комисия на конкурс на общо основание, на който се явяват неопределен брой кандидати, сами по себе си не могат да обосноват отмяната на решение на конкурсната комисия, когато са били ограничени и когато по време на тези отсъствия конкурсната комисия е била председателствана от заместник-председателя, който заедно с председателя е участвал в голяма част от изпитите, осигурявайки по този начин последователността в председателството на конкурсната комисия. Тези отсъствия на председателя трябва да се съизмерят с другите релевантни фактори, за да се определи дали е бил осигурен постоянен състав на конкурсната комисия.

Независимо от присъствието на председателя на конкурсната комисия по време на изпитите обаче, е необходимо значително присъствие на достатъчен брой проверители, за да се гарантира последователността на оценяването, както и сравнителната преценка на кандидатите. Въпреки това предвид трудностите, свързани с организирането на конкурс, на който се явяват неограничен брой кандидати, за да е налице в рамките на конкурсната комисия едно ядро от проверители, което е в състояние да осигури постоянен състав на конкурсната комисия в достатъчна степен, не е необходимо членовете на това ядро да са присъствали на всички изпити. В това отношение заместник-член на конкурсната комисия може да замени титулярен член, когато последният отсъства. Когато обаче броят на присъствията на титулярните членове е изключително нисък, този факт се нуждае от обосновка.

Когато ядрото от присъстващите проверители на изпитите се ограничава до председателя на конкурсната комисия и до неговия заместник, когато другите членове на конкурсната комисия не са участвали в достатъчен брой изпити и когато нито един състав не е заседавал в един и същи вид в голяма част от устните изпити, съставът на конкурсната комисия не предоставя достатъчна степен на устойчивост, така че да се осигури спазването на принципите на обективност на оценяването и на равно третиране, което от своя страна трябва да се квалифицира, предвид значението на тези принципи, като нарушение на съществени процесуални правила. В подобно положение, в което постоянният състав на конкурсната комисия е на ниско равнище, обстоятелствата, че от една страна, заместник-председателят участва заедно с председателя в началната фаза на изпитите, за да се уеднакви начинът на установяване на критериите за оценяване, и че от друга страна, конкурсната комисия предварително се е споразумяла за начините на оценяване, не могат да се считат за обстоятелства, които осигуряват последователността на оценяването.

(вж. точки 39, 47, 48, 51, 58 и 59)

Позоваване на:

Общ съд — 12 март 2008 г., Giannini/Комисия, T‑100/04, Сборник СПС, стp. I‑A‑2‑9 и II‑A‑2‑37, точки 205, 209—212 и 215

Съд на публичната служба — 13 декември 2006 г., Schmit/Комисия, Neophytou/Комисия, F‑22/05, Recueil FP, стp. I‑A‑1‑159 и II‑A‑1‑617, точки 44 и 56