Language of document : ECLI:EU:F:2010:112

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

29. září 2010

Věc F‑41/08

Stephanie Honnefelder

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů – Průběh ústní zkoušky – Stabilita výběrové komise“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se S. Honnefelder domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o tom, že nebude zapsána na seznam úspěšných uchazečů otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/26/05, a rozhodnutí o zamítnutí její stížnosti ze dne 14. prosince 2007.

Rozhodnutí: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 2007 o tom, že žalobkyně nebude zapsána na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AD/26/05, se zrušuje. Komisi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Výběrové řízení – Výběrová komise – Složení

(Služební řád úředníků, příloha III, článek 3)

Za účelem určení, zda postup použitý při ústních zkouškách výběrového řízení splnil dva základní požadavky objektivity a rovného zacházení při hodnocení uchazečů, je třeba provést celkový přezkum organizace ústních zkoušek za konkrétních okolností projednávané věci s ohledem na všechny relevantní faktory. Tyto faktory zahrnují zejména počet kandidátů přijatých ke zkouškám, změny ve složení výběrové komise, zvláštní pozornost věnovanou přítomnosti předsedy výběrové komise a případně jeho zástupce, a koordinační opatření přijatá k zajištění jednotného uplatňování kritérií známkování.

Absence předsedy výběrové komise na otevřeném výběrovém řízení s velkým počtem uchazečů nemohou samy o sobě odůvodnit zrušení rozhodnutí výběrové komise, pokud jejich počet zůstal omezen a během těchto absencí výběrové komisi předsedal zástupce předsedy, který se společně s předsedou účastnil většiny zkoušek, a zajistil tak kontinuitu v předsednictví výběrové komise. Tyto absence předsedy musí být vzaty v úvahu s ostatními faktory relevantními k určení, zda byla zajištěna dostatečná stabilita ve složení výběrové komise.

Bez ohledu na účast předsedy výběrové komise na zkouškách je k zajištění jednotnosti známkování, jakož i srovnávání uchazečů vyžadována vysoká účast dostatečného počtu zkoušejících. K tomu, aby v rámci výběrové komise existovala skupina zkoušejících schopná zajistit dostatečnou stabilitu, není nicméně s ohledem na obtíže související s organizací výběrového řízení s velkým počtem uchazečů nutné, aby se členové této skupiny účastnili všech zkoušek. Náhradní člen výběrové komise může v tomto ohledu řádného člena v případě jeho nepřítomnosti nahradit. Pokud je nicméně míra účasti řádných členů zvláště nízká, vyžaduje taková nepřítomnost odůvodnění.

Pokud je skupina zkoušejících přítomná na zkouškách tvořena pouze předsedou výběrové komise a jeho zástupcem, ostatní členové výběrové komise se neúčastnili dostatečného množství zkoušek a žádné kolegium nezasedalo ve stejném složení při velkém počtu ústních zkoušek, složení výběrové komise neposkytuje míru stability schopnou zajistit dodržování zásad objektivity hodnocení a rovného zacházení, což je třeba s ohledem na význam těchto zásad kvalifikovat jako porušení podstatných formálních náležitostí. V takové situaci, kdy je stabilita výběrové komise malá, nelze okolnosti, že se zástupce předsedy účastní společně s předsedou počáteční části zkoušek, aby si osvojil způsob používání hodnotících kritérií, a výběrová komise se předběžně dohodne na způsobech hodnocení, považovat za okolnosti zajišťující jednotnost známkování.

(viz body 39, 47, 48, 51, 58 a 59)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 12. března 2008, Giannini v. Komise, T‑100/04, Sb. VS s. I‑A‑2‑9 a II‑A‑2‑37, body 205, 209 až 212 a 215

Soud pro veřejnou službu: 13. prosince 2006, Neophytou v. Komise, F‑22/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑159 a II‑A‑1‑617, body 44 a 56