Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS
PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2010. gada 23. septembrī

Lieta F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums pēc Civildienesta tiesas iniciatīvas – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru P. Bui Van lūdz atcelt Komisijas Kopējā pētniecības centra ģenerāldirektora 2006. gada 4. oktobra lēmumu, ar kuru viņš tika pārklasificēts AST [funkciju grupas] 3. pakāpes 2. līmenī, lai gan sākotnēji viņš bija klasificēts AST [funkciju grupas] 4. pakāpes 2. līmenī, un iecēlējinstitūcijas 2007. gada 5. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība, kā arī piespriest simboliski vienu euro kā atlīdzību par viņam it kā nodarīto morālo kaitējumu

Nolēmums Izslēgt lietu F‑51/07 RENV Bui Van/Komisija no tiesas reģistra. Rakstiski apstiprināt, ka Komisija akceptē, ka prasītājs patur naudas summu EUR 1500 apmērā, kura prasītājam tika izmaksāta, pildot Vispārējās tiesas 2008. gada 11. septembra spriedumu lietā F‑51/07 Bui Van/Komisija. Rakstiski apstiprināt, ka prasītājs akceptē, ka, lai atmaksātu daļu naudas summas, ko viņš saņēma kā tiesāšanās izdevumu atlīdzību, pildot 2008. gada 11. septembra spriedumu, Komisija atgūst summu EUR 1500 apmērā, veicot ikmēneša ieturējumus EUR 500 apmērā no viņa algas trīs mēnešus, sākot no 2010. gada oktobra. Katrs lietas dalībnieks pats sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies saistībā ar šo tiesvedību un tiesvedību Eiropas Savienības Vispārējā tiesā.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)