Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

23 september 2010

Zaak F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Bui Van vraagt om nietigverklaring van het besluit van de directeur-generaal van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie van 4 oktober 2006 om hem te herindelen in de rang AST 3, salaristrap 2, ofschoon hij aanvankelijk was ingedeeld in de rang AST 4, salaristrap 2, en van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van 5 maart 2007 tot afwijzing van zijn klacht, alsmede om toekenning van een symbolisch bedrag van 1 EUR ter vergoeding van de immateriële schade die hij zou hebben geleden.

Beslissing: Zaak F‑51/07 RENV, Bui Van/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Bevestigd wordt dat de Commissie aanvaardt dat verzoeker het bedrag van 1 500 EUR behoudt, dat hem is betaald ter uitvoering van het arrest van het Gerecht van 11 september 2008, Bui Van/Commissie, F‑51/07. Bevestigd wordt dat verzoeker aanvaardt dat de Commissie met het oog op de terugbetaling van een deel van het bedrag dat hij heeft ontvangen uit hoofde van kosten ter uitvoering van het arrest van 11 september 2008, het bedrag van 1 500 EUR terugvordert, door gedurende drie maanden vanaf oktober 2010 maandelijks een bedrag van 500 EUR op zijn bezoldiging in te houden. Elke partij zal haar eigen kosten van deze procedure dragen en van de procedure voor het Gerecht van de Europese Unie.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)