Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

UZNESENIE PREDSEDU DRUHEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 23. septembra 2010

Vec F‑51/07 RENV

Philippe Bui Van

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom na podnet Súdu pre verejnú službu – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou P. Bui Van navrhuje zrušenie rozhodnutia generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra Komisie zo 4. októbra 2006, ktorým bol žalobca preradený do platovej triedy AST 3, platového stupňa 2, hoci pôvodne bol zaradený do platovej triedy AST 4, platového stupňa 2, a rozhodnutia menovacieho orgánu z 5. marca 2007, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť, ako aj priznať mu symbolické 1 euro ako náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie: Vec F‑51/07 RENV, Bui Van/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Konštatuje sa, že Komisia súhlasí s tým, že suma 1 500 eur, vyplatená žalobcovi na vykonanie rozsudku Súdu pre verejnú službu z 11. septembra 2008, Bui Van/Komisia, F‑51/07, sa ponechá žalobcovi. Konštatuje sa, že žalobca súhlasí s tým, že Komisia na účely vrátenia časti sumy, ktorú žalobca dostal ako náhradu trov konania na vykonanie rozsudku z 11. septembra 2008, dostane späť sumu 1 500 eur prostredníctvom mesačných zrážok z odmeny žalobcu vo výške 500 eur po dobu troch mesiacov od októbra 2010. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania súvisiace s týmto konaním a konaním pred Všeobecným súdom Európskej únie.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok69)