Language of document : ECLI:EU:F:2010:108

BESLUT AV ORDFÖRANDEN PÅ PERSONALDOMSTOLENS ANDRA AVDELNING

den 23 september 2010

Mål F-51/07 RENV

Philippe Bui Van

mot

Europeiska kommissionen

”Förlikning på personaldomstolens initiativ – Avskrivning”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och 152 EA, varigenom Philippe Bui Van yrkat ogiltigförklaring av det beslut som generaldirektören för EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum fattade den 4 oktober 2006, att placera honom i lönegrad AST 3 löneklass 2 fastän han tidigare placerats i lönegrad AST 4 löneklass 2, samt tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 mars 2007 att avslå hans klagomål, och tillerkänna honom ett symboliskt skadestånd på en euro för ideell skada.

Avgörande: Mål F‑51/07 RENV, Bui Van mot kommissionen avskrivs. Personaldomstolen stadfäster att kommissionen godtagit att sökanden har rätt att behålla det belopp om 1 500 euro som utbetalats till honom för att följa domen av den 11 september 2008 i mål F‑51/07, Bui Van mot kommissionen. Sökanden godtar att kommissionen, som ersättning för en del av det belopp han erhållit som ersättning för rättegångskostnader för att följa domen av den 11 september 2008, återkräver ett belopp om 1 500 euro genom att göra avdrag med 500 euro per månad på hans lön från och med oktober 2010. Vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad i förevarande mål och i målet inför Europeiska unionens tribunal.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Förlikning inför personaldomstolen – Avskrivning

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 69)