Language of document :

Kanne 4.5.2011 - ZZ v. Euroopan oikeusasiamies

(Asia F-54/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot )

Vastaaja: Euroopan oikeusasiamies

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jossa kantajalle määrätään kurinpitoseuraamuksena viraltapano eläkeoikeuksia menettämättä. Näin ollen ensisijainen vaatimus, jonka mukaan kantaja on sijoitettava uudelleen virkaansa, ja toissijainen vaatimus, jonka mukaan hänelle on maksettava rahamäärä, joka vastaa palkkaa, jonka hän olisi saanut viraltapanon voimaantulopäivän ja eläkeiän saavuttamispäivän välisenä aikana. Joka tapauksessa se, että kantajalle maksetaan korvausta aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

Euroopan oikeusasiamiehen 20.7.2010 tekemä kurinpitopäätös, jossa kantajalle määrätään kurinpitoseuraamuksena viraltapano eläkeoikeuksia menettämättä, on kumottava

18.1.2011 tehty päätös, jolla valitus hylättiin nimenomaisesti, on tarvittaessa kumottava.

Tarvittaessa:

on ensisijaisesti todettava, että viraltapanoa koskevan päätöksen kumoamisesta seuraa kantajan uudelleensijoittaminen hänen palkkaluokka A5 palkkataso 2 hallintovirkamiehen virkaansa taannehtivin vaikutuksin siitä ajankohdasta, jona päätös viraltapanosta tuli voimaan, sekä hänelle kuuluvien taloudellisten etuuksien maksaminen koko tältä ajalta viivästyskorkoineen, jotka lasketaan Euroopan keskuspankin vahvistaman koron perusteella siten, että sitä korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä

vastaaja on toissijaisesti velvoitettava maksamaan rahamäärä, joka vastaa palkkaa, jonka kantaja olisi saanut siitä päivästä, jona hänen viraltapanonsa tuli voimaan elokuussa 2010, siihen kuukauteen, jona hän saavuttaa eläkeiän, eli heinäkuuhun 2040 saakka, ja oikaisemaan kantajan eläkeoikeudet vastaavasti

vastaaja on joka tapauksessa velvoitettava maksamaan kantajalle 65 000 euroa kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

Euroopan oikeusasiamies on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________