Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2011 r. - ZZ przeciwko Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich

(Sprawa F-54/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu względem strony skarżącej sankcji w postaci wydalenia ze służby bez utraty uprawnień emerytalnych. W konsekwencji, tytułem żądania głównego, wniosek o przywrócenie strony skarżącej do pracy na dawne stanowisko, a tytułem ewentualnym, przyznanie jej kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu, jakie pobierałaby w okresie od wejścia w życie środka w postaci wydalenia ze służby a osiągnięciem przez nią wieku emerytalnego. W każdym razie przyznanie stronie skarżącej określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji dyscyplinarnej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20 lipca 2010 r. o zastosowaniu względem strony skarżącej sankcji w postaci wydalenia ze służby bez utraty uprawnień emerytalnych;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji z dnia 18 stycznia 2011 r. oddalającej zażalenie;

O ile zaistnieje konieczność:

tytułem głównym, stwierdzenie, że unieważnienie decyzji w sprawie wydalenia ze służby pociąga za sobą przywrócenie strony skarżącej do pracy z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie decyzji w sprawie wydalenia ze służby, na stanowisko administratora w grupie zaszeregowania A5 stopień 2, jak również wypłatę kwot, do których byłą uprawniona za cały ten okres, powiększonych o odsetki za zwłokę w stopie o 2 punkty procentowe wyższej od stopy Europejskiego Banku Centralnego;

tytułem ewentualnym, zasądzenie od pozwanego zapłaty kwoty odpowiadającej wynagrodzeniu, jakie strona skarżąca pobierałaby w okresie od wejścia w życie środka w postaci wydalenia ze służby w sierpniu 2010 r. do osiągnięcia wieku emerytalnego w lipcu 2040 r. oraz odpowiedniego dostosowania uprawnień strony skarżącej;

w każdym razie, zasądzenie od pozwanego zapłaty kwoty 65 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznana przez stronę skarżącą;

obciążenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich kosztami postępowania.

____________