Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshofs (Nemecko) 14. marca 2011 - UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(vec C-128/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: UsedSoft GmbH

Žalovaná: Oracle International Corp.

Prejudiciálne otázky

Je osoba, ktorá sa môže odvolávať na vyčerpanie práva na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu, "oprávneným nadobúdateľom" v zmysle článku 5 ods. 1 smernice 2009/24/ES1?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: vyčerpá sa právo na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu podľa článku 4 ods. 2 prvej časti vety smernice 2009/24/ES, ak nadobúdateľ vyhotovil rozmnoženinu so súhlasom majiteľa práv prostredníctvom stiahnutia programu z internetu na nosič dát?

V prípade kladnej odpovede aj na druhú otázku: môže sa aj osoba, ktorá nadobudla "použitú" softvérovú licenciu, ako "oprávnený nadobúdateľ" podľa článku 5 ods. 1 a článku 4 ods. 2 prvej časti vety smernice 2009/24/ES na účely vyhotovenia rozmnoženiny programu odvolávať na vyčerpanie práva na rozširovanie rozmnoženiny počítačového programu vyhotovenej prvým nadobúdateľom so súhlasom majiteľa práv prostredníctvom stiahnutia programu z internetu na nosič dát, ak prvý nadobúdateľ vymazal svoju rozmnoženinu programu alebo ju už nepoužíva?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie); Ú. v. EÚ L 111, s. 16.