Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Tartu Ringkonnakohus (Igaunijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Novo Nordisk AS/Ravimiament

(lieta C-249/09) 1

Cilvēkiem paredzētas zāles - Direktīva 2001/83/EK - Reklāma - Medicīnas žurnāls - Informācija, kas nav iekļauta zāļu aprakstā

Tiesvedības valoda - igauņu

Iesniedzējtiesa

Tartu Ringkonnakohus

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Novo Nordisk AS

Atbildētāja: Ravimiament

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tartu Ringkonnakohus - Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 67. lpp.), 87. panta 2. punkta interpretācija - Medicīnas žurnālā ievietota zāļu reklāma personām, kas ir tiesīgas izrakstīt šīs zāles - Iespēja iekļaut vai neiekļaut šādā reklāmā ziņas, kas nav norādītas zāļu aprakstā

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/27/EK, 87. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas atteicas arī uz citātiem, kas ņemti no medicīnas žurnāliem vai zinātniskiem izdevumiem un kas ir iekļauti zāļu reklāmā, kura paredzēta personām, kas ir tiesīgas izrakstīt vai izplatīt zāles;

Direktīvas 2001/83, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/27, 87. panta 2. punktā ir aizliegts zāļu reklāmā personām, kuras ir tiesīgas tās izrakstīt vai izplatīt, ietvert apgalvojumus, kas ir pretrunā zāļu aprakstā minētajām ziņām, bet netiek prasīts, lai visi šajā zāļu reklāmā paustie apgalvojumi būtu iekļauti zāļu aprakstā vai arī izsecināmi no šajā aprakstā sniegtās informācijas. Šādā reklāmā var iekļaut apgalvojumus, kas papildina minētās direktīvas 11. pantā paredzētās ziņas, ar nosacījumu, ka šie apgalvojumi

-    apstiprina vai precizē šajā aprakstā ietvertās ziņas, tās nesagrozot;

-    atbilst šīs direktīvas 87. panta 3. punktā un 92. panta 2. un 3. punktā paredzētajām prasībām.

____________

1 - OV C 220, 12.09.2009.