Language of document :

Žaloba podaná 26. marca 2011 - ZZ/CEDEFOP

(vec F-31/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia riaditeľky CEDEFOP o ukončení pracovného pomeru žalobcu a žiadosť o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá mu bola spôsobená

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie riaditeľky CEDEFOP zo 14. apríla 2010 o ukončení pracovného pomeru žalobcu,

zaviazať CEDEFOP jednak na zaplatenie rozdielu medzi odmenou a dôchodkom, ktorý by mu prináležal, ak by zostal v službe po 15. novembri 2010, ako náhrady majetkovej ujmy z dôvodu neuskutočnenia opätovného prijatia do zamestnania alebo až do prípadného opätovného prijatia do zamestnania, a takisto na zaplatenie prípadnej odmeny alebo dávok v nezamestnanosti a dôchodku, ktoré by poberal po tomto dátume,

zaviazať CEDEFOP na zaplatenie sumy 35 000 eur ako predbežne vyčíslenej náhrady nemajetkovej ujmy,

zaviazať CEDEFOP na náhradu trov konania.

____________