Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-50/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: P. Nelissen Grade i G. Leblanc, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o przyznaniu skarżącej tylko jednego punktu za zasługi w ramach oceny za rok 2009

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 20 stycznia 2011 r. oddalającej zażalenie skarżącej;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 11 maja 2010 r., podanej do wiadomości skarżącej w dniu 27 maja 2010 r. o przyznaniu skarżącej tylko jednego punktu za zasługi w ramach oceny za rok 2009;

pouczenie organu powołującego o skutkach stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;

zasądzenie na rzecz skarżącej kwoty 2 000 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej krzywdzie;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________